ဆက္တုိက္ျပန္တက္လာေသာ ျပင္ပေဒၚလာေစ်းသည္ မေန႔ကထက္ တစ္ေဒၚလာ ၁၀ က်ပ္ ပုိေစ်းတက္လာၿပီး ယခုလ ၄ ရက္ေစ်းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၄၅ က်ပ္အထိ ေစ်းတက္သြားေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၉

ဆက္တုိက္ျပန္တက္လာေသာ ျပင္ပေဒၚလာေစ်းသည္ မေန႔ကထက္ တစ္ေဒၚလာ ၁၀ က်ပ္ ပုိေစ်းတက္လာၿပီး ယခုလ ၄ ရက္ေစ်းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ၄၅ က်ပ္အထိ ေစ်းတက္သြားေၾကာင္း ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ပုိ႔ကုန္မွရသည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေစ်းႏႈန္းတက္၍ ျပင္ပေစ်းလုိက္တက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗဟုိဘဏ္သတ္မွတ္ေစ်းမွာ မေန႔ကထက္ တစ္ေဒၚလာ ၅ က်ပ္သာတုိး၍ သက္မွတ္ထားသည္ကုိ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ယေန႔ေဒၚလာေဈးကြက္အတြင္း ျပင္ပေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ က်ပ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၆၀ က်ပ္ႏွင့္ ဗဟုိဘဏ္ေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၀၅ က်ပ္ေဈးရွိေၾကာင္း အဆုိပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04