အျမင့္ေဈးျဖင့္ျငိမ္ေနေသာ ဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိက ဆန္ေဈးကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္းဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၉

အျမင့္ေဈးျဖင့္ျငိမ္ေနေသာ ဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိက ဆန္ေဈးကြက္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္းဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

ဆန္ေခ်ာတြင္ ၾကားပ်ံႏွင့္ ၿမီးဒံုးဆန္ကဲ့သို႔ ဆန္ေဈးမ်ားသည္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ ခန္႔အထိႏွင့္ ဆန္ၾကမ္းတြင္ ရက္ ၉၀ ႏွင့္ သီးထပ္ ရွယ္ဆန္အမ်ိဳးအစားမ်ား ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ မွ ၉၀၀ အထိ ဆက္လက္ေဈးတက္ေၾကာင္း အဆိုပါဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

“အဝယ္မ်ားလို႔တက္တာပါ။ အခုေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ကို ဆန္အဝင္လည္းနည္းေနတယ္” ဟု ဆန္ကုန္သည္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

နယ္ေဒသမ်ားမွ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္အဝင္သည္ ယခင္က တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရ ရွစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းခန္႔အထိ ဝင္ေရာက္ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေရ ေျခာက္ေသာင္းမွ ခုနစ္ေသာင္းခန္႔သာ ဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဆန္ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိဆန္ေဈးကြက္အတြင္း ၾကားပ်ံရွယ္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂,၀၀၀ မွ ၅၅,၀၀၀ အထိ၊ ၿမီးဒံုးတစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၂,၀၀၀ မွ ၄၄,၀၀၀ အထိ၊ သီးထပ္ရွယ္ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၃,၂၀၀ မွ ၂၄,၂၀၀ အထိ ေဈးရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါးတန္းဆန္ေဈးကြက္မ်ားအတြင္းမွ သိရသည္။

S-04