ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီအသစ္၊ အေဟာင္းမ်ားအားလံုးသည္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ရာ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒအသစ္အရ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီအသစ္၊ အေဟာင္းမ်ားအားလံုးသည္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ရာ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ရသည့္ ပထမဦးဆံုးရက္ (ဩဂုတ္လ ၁ ရက္) တြင္ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၾကေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္ အမ်ားအျပားရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ System ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွသာ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

“System Error ေတြကို အခု အကုန္ေျဖရွင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္တာကို နာရီပိုင္းအတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ေနပါၿပီ” ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အြန္လိုင္းစနစ္ ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီအသစ္ ၄၂၀ ခုႏွင့္ ကုမၸဏီအေဟာင္း ၈၄၂ ခု ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၁၂၆၂ ခုကို အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ႐ြက္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ 

ယခု အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္မီ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပကုမၸဏီေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းခန္႔ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္း အဆိုပါဌာနထံမွ သိရသည္။

J-01