ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ေရးဆြဲနည္းဆိုင္ရာ Business Plan သင္တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၈

ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ေရးဆြဲနည္းဆိုင္ရာ Business Plan သင္တန္းကို သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

သင္တန္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ အမွတ္ (၃၅)၊ SME ဌာနသင္တန္းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသင္တန္းတြင္ စနစ္တက် အစီအစဥ္ေရးဆြဲတတ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ Business Idea မ်ားအပါအဝင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံေကာင္းမ်ား၊ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနထံမွ သိရသည္။

သင္တန္းကာလသံုးရက္အတြင္း ေန႔လယ္စာ၊ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားအပါအဝင္ သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၆၅,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားဦးေရ ၃၅ ဦးအထိသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ ဖုန္း ဝ၉- ၇၉၈၄၇၃၄၇၂၊ ဝ၉- ၇၉၅၉၅၆၈၁၄၊ ဝ၉- ၃၁၅၇၉၆၇၉ တို႔ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

J-11