အိႏၵိယႏိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္တြင္ ခိုလံႈေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (မူရင္းသတင္း၏အသံုး) ၇ ဦးကို ၎တို႔ မူရင္းေနရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ို႔ေဆာင္ရန္ အိႏၵိယက စီစဥ္ေနသည္ဟု PTI သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။


နယူးေဒလီ၊ ေအာက္တိုဘာ ၄

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အာသံျပည္နယ္တြင္ ခိုလံႈေနေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ (မူရင္းသတင္း၏အသံုး) ၇ ဦးကို ၎တို႔ မူရင္းေနရပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရန္ အိႏၵိယက စီစဥ္ေနသည္ဟု PTI သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ ဘဂၤါလီဟု အမ်ားက သတ္မွတ္ေခၚတြင္ေသာ အဆိုပါ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားသည္ အာသံျပည္နယ္တြင္ တရားမဝင္လာေရာက္ ေနထိုင္ေနၾကသည္ဟု အိႏၵိယအရာရွိမ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမ်ားကို အိႏၵိယ၏ ကခ်ာဗဟိုေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

မဏိပူရနယ္ မိုေရးနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားလက္သို႔ အဆိုပါ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ၎တို႔ကို ၎တို႔ေခၚတြင္ေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းအေခၚ ဘဂၤါလီမ်ားကို လက္လႊဲေပးအပ္မည္ဟု အိႏၵိယျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။ 

ျမန္မာသံတမန္ပိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ၾကည့္႐ႈေစၿပီး ၎တို႔က အတည္ျပဳထားသည္ဟု အိႏၵိယဘက္က ဆိုသည္။ 

အဆိုပါ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ျမန္မာဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လိပ္စာကို ျမန္မာအစိုးရက အတည္ျပဳေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ အိႏၵိယအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

အိႏၵိယတြင္ လာေရာက္ခိုလံႈေသာ တရားမဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျပန္လည္ႏွင္ထုတ္သည့္ အိႏၵိယ၏ ပထမဆံုး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး ေအဂ်င္စီ UNHCR တြင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး အိႏၵိယတြင္ ေနထိုင္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ တစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရွိေၾကာင္း အိႏၵိယအစိုးရက ပါလီမန္ကို တင္ျပထားသည္။ 

အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားကမူ အိႏၵိယတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ ေလးေသာင္းရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

အိႏၵိယအတိုက္အခံမ်ားက လက္ရွိ အာဏာရပါတီ BJP ၏ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားမဝင္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာျပည္ျပန္ပို႔သည့္ကိစၥကို ေထာက္ျပထားသည္။ 

F-02