အေမရိကန္သမၼတသက္တမ္းလယ္ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဝါရွင္တန္၊ ဩဂုတ္ ၉

အေမရိကန္သမၼတသက္တမ္းလယ္ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ လ်ာထားခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ျပည္နယ္ေလးခုတြင္ ပါတီအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အႀကိဳေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁ ဦး၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ၁၈၅ ဦးထက္ မနည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ယင္းရလဒ္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္လာေစေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေအာင္ပြဲခံစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

ကင္းဆတ္၊ မီရွီဂန္၊ မစ္ဆိုရီ၊ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ေလးခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အႀကိဳေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား သိရွိခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ စံခ်ိန္တင္ရန္ ေသခ်ာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ၏ အႀကိဳေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မီရွီဂန္၌ ဂရက္ခ်န္ဝစ္တ္မာ၊ ကင္းဆတ္တြင္ ေလာ္ရာကယ္လီတို႔ ေအာင္ပြဲရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ႏိုဝင္ဘာ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၁ ဦးအထိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္ထက္ တစ္ဦးပိုမ်ားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္လည္း ပါတီႀကီးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈၂ ဦးထက္မနည္း ပါဝင္ေနသလို ေနာက္ထပ္ရလဒ္ မထြက္ေသးသည့္ အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ေနေသာ အႀကိဳေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးသံုးဦး အေ႐ြးခံရရန္ အေျခအေနေကာင္းေနသည္။

လာမည့္ႏိုဝင္ဘာ သမၼတသက္တမ္းလယ္ကာလတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၄၃၂ ေနရာစလံုး ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္မည္ျဖစ္သလို အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေနရာ ၁၀၀ မွ သံုးပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ ၃၅ ေနရာ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာ ၅၀ အနက္မွ ၃၆ ေနရာအတြက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကရက္တို႔အေနႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ လူမ်ားစုျဖစ္ရန္ လက္ရွိရရွိထားသည့္ အမတ္အေရအတြက္ထက္ ၂၃ ဦး ပိုရရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမတ္အမ်ားအျပား အနားယူၾကမည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကရက္တို႔ အသာစီးရရန္ အေျခအေန ေကာင္းေနသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ရီပတ္ ဘလီကန္တို႔ကသာ ဆက္လက္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းမ်ားကေဖာ္ျပသည္။

F-03