အီတလီသုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ေသာ “႐ူပေဗဒကိုအမ်ိဳးသားမ်ားက တည္ေဆာက္သည္” ဆိုေသာ အယူအဆကို ဝိုင္းဝန္းျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သိပၸံပညာရွင္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကၿပီဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
မီလန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၅

အီတလီသုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာဆိုလိုက္ေသာ “႐ူပေဗဒကိုအမ်ိဳးသားမ်ားက တည္ေဆာက္သည္” ဆိုေသာ အယူအဆကို ဝိုင္းဝန္းျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သိပၸံပညာရွင္ ၁၆၀၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကၿပီဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါေမာကၡ အလက္ဇန္ဒ႐ိုစထ႐ူမီယာက အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားေလာက္ ႐ူပေဗဒပညာအေပၚ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိၾကဟု လူငယ္အမ်ိဳးသမီး ႐ူပေဗဒပညာရွင္ ပရိသတ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စထ႐ူမီယာ၏အဆိုသည္ အေျခခံက်က် မွားယြင္းေနၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားပါ ေနာက္ဆက္တြဲပါဝင္လာသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တံု႔ျပန္ေဖာ္ထားသည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္လိုက္ေသာ စထ႐ူမီယာက စြမ္းအင္႐ူပေဗဒ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသူ အေရအတြက္ထက္ အဆတစ္ရာ ႀကီးမားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ လက္မွတ္ထိုးသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး အမွားျပင္ဝါဒ သက္ေရာက္ေနေသာတိုင္းျပည္မ်ားမွ ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုဝါဒသည္ ပညာရွင္မ်ားအား အျခားသူမ်ား၏ အစြန္းထြက္ေသာ အယူအဆအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ဘီဘီစီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ပီဆာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡသည္ ၎၏ အျငင္းပြားဖြယ္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္သစ္ဆြစ္ဇ္နယ္စပ္ရွိဥေရာပ ႏ်ဴကလီးယားသုေတသနဌာန အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္းစထ႐ူ မီယာ၏ အလုပ္မ်ားကို သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းက ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည္။

စထ႐ူမီယာအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးသူ ကမၻာတစ္လႊားမွ သိပၸံပညာရွင္အေရအတြက္မွာလည္း တိုးပြားလာေနသည္။

ပါေမာကၡစထ႐ူမီယာအမွာစကားေျပာေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျဒပ္မႈန္႐ူပေဗဒပညာရွင္ ျဖစ္လာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ေသာပြဲျဖစ္ေသာ္လည္း ၎၏ စာတမ္းေၾကာင့္ ငယ္႐ြယ္သူသုေတသနပညာရွင္မ်ား ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္အကိုင္ အစပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသုေတသနပညာရွင္မ်ားကို အေရအတြက္ ညီတူမွ်တူ ငွားရမ္းခန္႔ထားၾကေသာ္လည္း လုပ္သက္ရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေက်ာ္တက္သြားၾကသည္ဟုလည္း စထ႐ူမီယာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

F-04