စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္ စကၠဴကတ္ျပားမ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္မလိုဘဲ ခရီးစဥ္မလာေရာက္မီ အြန္လိုင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းႏိုင္သည့္စနစ္ကို မၾကာမီသံုးစြဲႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Channnel News Asia သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
စင္ကာပူ၊ ေအာက္တိုဘာ ၃

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဆိုက္ေရာက္ စကၠဴကတ္ျပားမ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္မလိုဘဲ ခရီးစဥ္မလာေရာက္မီ အြန္လိုင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းႏိုင္သည့္စနစ္ကို မၾကာမီသံုးစြဲႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Channnel News Asia သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ ခရီးသြားမ်ား၏ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ အမွတ္စဥ္၊ စင္ကာပူတြင္ ရွိေနစဥ္ ေနထိုင္မည့္လိပ္စာ စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုက္ေရာက္/ ထြက္ခြာ ကတ္ျပားမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ ျဖည့္သြင္းရန္လိုအပ္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ဆိုက္ေရာက္ကတ္ျပားစနစ္တြင္မူ ခရီးသြားမ်ားသည္ စင္ကာပူသို႔ မေရာက္ရွိမီ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (ICA) ဝက္ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခရီးစဥ္အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္သြင္းႏိုင္သည္ဟု ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းစနစ္ျဖင့္ဆိုပါက ခရီးသြားမ်ားသည္ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး စာရင္းရွင္းလင္းမႈအတြက္ ပတ္စ္ပို႔သာ ျပရန္လိုမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳျဖည့္ထားေသာ ထိုကတ္ကို ICA စနစ္အတြင္းမွ ယူသံုးသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးတလည္ အလုပ္႐ႈပ္ခံရန္ လိုေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

အီလက္ထေရာနစ္ ဆိုက္ေရာက္ကတ္ စမ္းသပ္သံုးစြဲမႈကို ၾကာသပေတးေန႔မွ စတင္ၿပီး သံုးလၾကာေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ICA က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စမ္းသပ္မႈကို Woodlands ႏွင့္ Tuas စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၊ ခ်န္ဂီေလဆိပ္ႏွင့္ စင္ကာပူ၏ သေဘၤာ/ကူးတို႔ဆိပ္ႀကီးေလးခုတြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဆိုက္ေရာက္စကၠဴကတ္ျပားမ်ား မျဖည့္ရေသးသည့္ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ားကို ICA အရာရွိမ်ားက ယင္းစနစ္ျဖင့္ ျဖည့္သြင္းမႈတြင္ ပါဝင္ခိုင္းမည္ျဖစ္ၿပီးခရီးသြားမ်ား၏ အဆင္ေျပ၊ မေျပတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကိုပါ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစမ္းသပ္မႈမွာ ဆိုက္ေရာက္ ကတ္ျပားျဖည့္သြင္းရန္ မလိုသည့္ စင္ကာပူသို႔ ျပန္ဝင္လာေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူမ်ား (PR)၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အလုပ္သမားကဲ့သို႔ ေရရွည္ေနထိုင္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆိုက္ေရာက္ကတ္စနစ္ေၾကာင့္ မိသားစုလိုက္ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုလိုက္ လာသူမ်ား တစ္ႀကိမ္တည္း အုပ္စုလိုက္ျဖည့္သြင္းျခင္းမ်ိဳးပါ လုပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အုပ္စုလိုက္ဆိုပါက၊ ပ်ံသန္းမႈမွတ္တမ္း၊ ေနာက္ဆံုးဆိုက္ေရာက္သည့္ ေနရာ၊ စင္ကာပူတြင္ တည္းမည့္ေနရာမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္းျဖည့္သြင္း႐ံုျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ အားလံုးျဖည့္ၿပီးသား ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ကာ တစ္ဦးခ်င္းအခ်က္အလက္သာ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီျဖည့္ရန္ လိုေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းျဖင့္ သံုးမည္ဆိုပါက ခရီးသြားမ်ား၏ ယခင္ခရီးစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္လာေရာက္သည့္အခါမ်ားတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထပ္ျဖည့္စရာမလိုေတာ့ဘဲ ျပန္သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

F-03