အနာဂတ္တြင္ လူသားမ်ားေနရာ၌ စက္႐ုပ္မ်ား အစားထိုး ထည့္သြင္းရန္ ႀကံေဆာင္ႀကဳိးပမ္းသည့္ အေနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခု၌ လူသား ၃၀ ကို အလုပ္ျဖဳတ္ၿပီး ဉာဏ္ရည္တု (AI) စက္႐ုပ္မ်ားကို အစားထိုးလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
တိုက်ဳိ၊ ဇန္နဝါရီ ၈

အနာဂတ္တြင္ လူသားမ်ားေနရာ၌ စက္႐ုပ္မ်ား အစားထိုး ထည့္သြင္းရန္ ႀကံေဆာင္ႀကဳိးပမ္းသည့္ အေနႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အာမခံလုပ္ငန္းတစ္ခု၌ လူသား ၃၀ ကို အလုပ္ျဖဳတ္ၿပီး ဉာဏ္ရည္တု (AI) စက္႐ုပ္မ်ားကို အစားထိုးလိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူသားေနရာတြင္ အစားထိုး အသုံးျပဳမည့္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ လစာစာရင္းႏွင့္ လစာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

စက္႐ုပ္လုပ္သားမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္ Fukoku Mutual Life အာမခံကုမၸဏီက လာမည့္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း မိမိတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမႈႏွင့္ ထိုက္တန္စြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တိုးျမႇင့္ခံစားလာရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

စက္႐ုပ္မ်ားကို အသုံးျပဳရျခင္းကို လူသားတို႔အေနႏွင့္ ႀကဳိဆိုမည္ မထင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လာမည့္ မတ္လတြင္ ဝန္ထမ္း ၃၄ ဦးခန္႔သည္ ပိုလွ်ံဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။

စက္႐ုပ္လုပ္သားမ်ားကို IBM ကုမၸဏီထုတ္ Watson Explorer စနစ္အေပၚတြင္ အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူသားတို႔အတိုင္း စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

အာမခံလုပ္ငန္း အေနႏွင့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေဆး႐ုံတက္ေနသည့္သူမ်ား၏ ရက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လူနာ၏ ေဆးမွတ္တမ္း၊ ခြဲစိတ္မႈမွတ္တမ္း စသည္မ်ားကို ျပဳစုထားၿပီး အာမခံေပးရာတြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရသည္ ျဖစ္ရာ အစားထိုး စက္႐ုပ္မ်ားက ထိုတာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mainichi Shimbun သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

Fukoku Mutual Life အာမခံ ကုမၸဏီသည္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၃၂၀၀၀ ဦး၏ လစာမ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ယူထားရေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးျမင့္လာသည့္ လူဦးေရ ပမာဏကို အစားထိုးသည့္ အေနႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ရမည့္အစား ကြၽမ္းက်င္စက္႐ုပ္မ်ားကိုသာ အစားထိုး သုံးစြဲရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း Reuters တြင္ ေရးသားထားသည္။ 

လာမည့္ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းထက္ဝက္ေက်ာ္သည္ စက္႐ုပ္မ်ားကို အစားထိုး အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Nomura Research Instituteကလည္း ေထာက္ျပထားသည္။ 

E01