လန္ဒန္သၾကားမပါဝင္ေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းေစသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ခ်ဳိေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားက ကာလရွည္ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဆိုေသာ အယူအ...
သၾကား မပါဝင္ေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းရန္ အေထာက္အကူ မျပဳဟုေျပာ

လန္ဒန္
သၾကားမပါဝင္ေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းေစသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ခ်ဳိေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်ဳိရည္မ်ားက ကာလရွည္ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဆိုေသာ အယူအဆမွာ မွားယြင္းသည္ဟု မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။


ထိုေလ့လာမႈကို ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡမ်ားအဖြဲ႕တစ္ခုက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ခ်ဳိေအာင္ျပဳလုပ္ထားေသာ အခ်ဳိရည္မ်ား ASBs သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးေစသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကက်န္းမာေရး အတြက္ ကာလရွည္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဆိုေသာ သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား မရွိဟု ယင္းတို႔ကဆိုသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္ ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ASBs ၏ ဆိုးက်ဳိး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ကာ ယင္းတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက် ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္  ဟုလည္း စြပ္စြဲသည္။


ထုိ႔အျပင္ ASBs ၏ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား၏ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈကိုလည္း ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈရလဒ္အမ်ားစုမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားက အခ်ဳိရည္မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကိုသာ ေဖာ္ျပၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာေလ့လာမႈမ်ားတြင္ အခ်ဳိရည္မ်ားက ေသာက္သံုးျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေဖာ္ျပေနၾကေၾကာင္းလည္း ယင္းတို႔ က ေထာက္ျပ သည္။ ယခုေလ့လာမႈကို လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေလ့လာမႈ၏ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။


Ref: Xinhua

#theyangontimes