ပ႐ိုဗို အေျပးေလ့က်င့္ခန္းက လူငယ္မ်ားအတြက္ အဆစ္အမ်က္မ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈသစ္တစ္ခုတြင္အံ့ၾသဖြယ...
အေျပး ေလ့က်င့္ခန္းက လူငယ္မ်ားအတြက္ အဆစ္အမ်က္ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့က် ေစႏိုင္

ပ႐ိုဗို

အေျပးေလ့က်င့္ခန္းက လူငယ္မ်ားအတြက္ အဆစ္အမ်က္မ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈသစ္တစ္ခုတြင္အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ထိုေလ့လာမႈကို အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ ပ႐ိုဗိုရွိ ဘရင္ဂန္ယန္းတကၠသိုလ္မွ သိပၸံနည္းက် ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပါေမာကၡ မတ္စီလီႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ယင္းက ယခင္ေလ့လာမႈရလဒ္မ်ား ႏွင့္ လံုးဝဆန္႔က်င္ေန သည္။ အခ်ိန္အၾကာ ႀကီးေျပးျခင္းက ဒူးကိုထိခိုက္ေစတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္ ျဖစ္ လာႏိုင္ပါတယ္လို႔ မတ္ကေျပာသည္။


ထုိေလ့လာမႈအတြက္ မတ္ႏွင့္သူ၏ အဖြဲ႕သားမ်ားက ၁၈ႏွစ္ႏွင့္ ၃၅ႏွစ္ၾကားရွိ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဒူးဆစ္အတြင္းရွိအရည္ကို ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ထိုအရည္အတြင္းရွိ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအား မိနစ္၃ဝၾကာေျပးၿပီးႏွင့္ မေျပးခင္ အေျခအေနမ်ားကို အေျခခံ၍ေလ့လာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ မေျပးခင္ အေျခအေနႏွင့္ ေျပးၿပီးအေျခအေနမ်ားမွာ မ်ားစြာကြာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။  ေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ငယ္ရြယ္၍ က်န္းမာသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အေျပး ေလ့က်င့္ခန္းက ဒူးက်န္းမာေရးကို ကာလရွည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ေရာင္ရမ္းျခင္း ကိုဆန္႔က်င္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္ တီးေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ္ဟု ေလ့လာမႈတြင္ပါဝင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။  အေျပးေလ့က်င့္ခန္းက က်န္းမာေရး အတြက္ ထိခိုက္ေစေသာ အဆစ္အမ်က္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈကို ေႏွးေကြးေစသည္ဟု လည္း ေလ့လာသူမ်ားက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။


Ref: UPI

#theyangontimes