ရန္ကုန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒ...
အမ်ဳိးသမီး က႑ကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ တားဆီးထား ဟုဆို

ရန္ကုန္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဂ်ာနန္လေထာ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂၃၂(ခ)(၂) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္အား ကိုးကား၍ ၎က ထိုသို႔ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။


''ဒီအခ်က္ကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ သြယ္ဝိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အဓိကက်တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ဦးေဆာင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ ေနရာမွာပါဝင္သင့္ အခြင့္အလမ္းကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အေန အထားေတြလဲ ရွိပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးရာတြင္ ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္စံု ပါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာသာသနာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးကို အေၾကာင္း ျပဳလ်က္ ရာထူးေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္း ကို ခြဲျခားျခင္း မျပဳရ။ သို႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ဤပုဒ္မအရ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


ဂ်ာနန္လေထာ္က ''အမ်ဳိးသမီးေတြ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွာ ပါဝင္ခြင့္ကို သြယ္ဝိုက္တဲ့နည္းနဲ႔ အကန္႔အသတ္ေတြလဲ ရွိေသးတယ္ဆိုေတာ့ ဒါဟာ ဥပေဒမွာကိုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံမွာကိုက သြယ္ဝိုက္တဲ့ နည္းလမ္း ကန္႔သတ္မႈေတြလဲ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ ရတယ္''ဟု ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑ တြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ပါဝင္ရန္ ေတာင္း ဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္လာေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၃ဝ ျပည့္မီျခင္း မရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိး သမီး မ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္မႈ နည္းေနေသးသည္ဟု အမ်ဳိးသမီးအေရး ေတာင္းဆိုသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေအာင္ထူးႏိုင္

#theyangontimes