ကေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းေတာင္၏ တံခါးဝျဖစ္ေသာ ကေလးၿမိဳ႕ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္တြင္ ေျမကြက္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ အငွားေစ်းကြက္က ပုိမုိအလ...
ကေလးၿမိဳ႕  အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္တြင္ အဝယ္ထက္ အငွားေစ်းကြက္ အလုပ္ျဖစ္ေန

ကေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းေတာင္၏ တံခါးဝျဖစ္ေသာ ကေလးၿမိဳ႕ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းကြက္တြင္ ေျမကြက္ အေရာင္းအဝယ္ထက္ အငွားေစ်းကြက္က ပုိမုိအလုပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပြဲစားဦးေပါင္ကေျပာသည္။


ကေလးၿမိဳ႕ေပၚအိမ္အငွားေစ်းကြက္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္အငွားေစ်းကြက္ႏွင့္ အိမ္ေျမကြက္အငွားေစ်းကြက္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာအိမ္လုံးခ်င္း အငွားေစ်းကြက္တြင္ အိမ္/တုိက္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ အနိမ့္ဆုံး ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝဝဝ ဝန္းက်င္၊ အခ်ိဳ႕မွာ က်ပ္ဆယ္သိန္းဝန္း က်င္အထိရွိၿပီး၊ ေျမကြက္အငွားဝန္ ေဆာင္မႈမွာ ေျမအက်ယ္အဝန္းအ ေနအထားေပၚမူတည္၍ က်ပ္ငါး ေသာင္းမွ သိန္းဂဏန္းအထိရွိသည္။ ''ကေလး ၿမိဳ႕ေပၚ ေျမေစ်းအ ျမင့္ဆုံးေနရာေတြကေတာ့ ကေလးလမ္းဆုံ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေနရာေတြကေတာ့ အိမ္/တုိက္ ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းသိန္းေထာင္ခ်ီရွိတယ္။ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ကေန ေလး ငါးေထာင္အထိ ေအာ္တာပဲ။ ဒုတိယတန္းစားလုိ႔ေျပာရရင္ နတ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ပင္လုံလမ္းမေတာ္ေနရာေတြမွာ က်ပ္သိန္း ေထာင္ခ်ီရွိတယ္။ အိမ္အငွားေစ်းကြက္ေတြမွာလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းမ ေပၚမွာေနရာအလိုက္ က်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ သုံးသိန္းကေန က်ပ္ေလး၊ ငါးသိန္း ရွိတယ္''ဟု ကေလးေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။


ကေလးၿမိဳ႕ေပၚ ေျမကြက္ေစ်းမ်ားမွာ ေရလြတ္ေသာေနရာတြင္ ေပ(၅ဝx၆ဝ)ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ေအာက္ရွိေနၿပီး ေရျမဳပ္ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅ဝ၊ ၇ဝ ဝန္းက်င္ရွိသည္။ ကေလး ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ယခုလက္ရွိအေရာင္းအဝယ္အျဖစ္ဆုံးေနရာမ်ားမွာ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ခုိင္ကမ္းၿမိဳ႕ရွိေျမကြက္မ်ား၊ ကေလးတကၠသိုလ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ဝန္းက်င္ ေျမမ်ား အေရာင္း အဝယ္လုိက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။   

MOS

#democracytoday