ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွာ ယခုႏွစ္မတ္လတြင္ ၿပီးစီးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္င...
စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လာမည့္  ၂ဝ၁၇  ေမလတြင္ ၿပီးစီးမည္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မွာ ယခုႏွစ္မတ္လတြင္ ၿပီးစီးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပုိ ေရးရွင္းလီမိတက္f(MAPCO)မွ သိရ သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ လယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ ပုိေရးရွင္းလီမိတက္f(MAPCO) အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ YANMAR ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေသာင္းဝင္းက ''ဒီစီမံကိန္းမွာ စပါးခြံကေန Gas ထုတ္မယ္။ အဲဒီ Gas နဲ႔တာဘိုင္ကိုလည္ပတ္ေစၿပီး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္မွာ ပါ'' ဟု ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္က ဒီမိုကေရစီတူေဒးသုိ႔ေျပာသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး စပါးခြံမွလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ဂ်ပန္နည္းပညာ (4 th Generation-Wave to -Energy Technology) ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ဦးေသာင္းဝင္းက''လက္ရွိေတာ့ စီမံကိန္းရဲ႕ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ၿပီးေနပါၿပီ။ ေမလအေစာ ပုိင္းမွာစတင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မွာပါ'' ဟု ထပ္မံေျပာသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၅ဝဝ ကီလိုဝပ္ ထုတ္ လုပ္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဓာတ္အားကုိ ဆန္စက္လည္ပတ္ေရးအတြက္ ျပန္လည္အသုံးျပဳသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစီမံကိန္းတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းကုိ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ အတြင္း စတင္တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပုိ ေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)မွ သိရသည္။                              

AK

#democracytoday