ရန္ကုန္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ ၂၄ နာရီ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းစနစ္ကို လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏ...
ျမဝတီ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းတြင္ ကုန္စည္ ရွင္းလင္းစနစ္  အသံုးျပဳမည္

ရန္ကုန္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားအနက္ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ ၂၄ နာရီ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းစနစ္ကို လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ( MACCS) Myanmar Automated Cargo Clearnace System ျမန္မာအလို အေလ်ာက္ ကုန္စည္ရွင္းလင္းေရးစနစ္ကို အသံုးျပဳရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ MACCS စနစ္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး MACCS Private User စာရင္း ဖြင့္လွစ္ပါက ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား၊ ကုန္စည္ေသတၱာ ထုတ္ယူျခင္း၊ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြင္၊ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးခ စသည့္ေပးေဆာင္ရ သည့္ အခြန္အခမ်ားအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း ၁၅ ခုရွိေသာ္လည္း ျမဝတီကုန္သြယ္ ေရးစခန္းတြင္ MACCS စနစ္ကို စတင္က်င့္ သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာန(MACCS) ဌာနခြဲ၊ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးဝင္းသန္႔က ''မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းက ကုန္သြယ္မႈအမ်ားဆံုးဆိုေပမယ့္ ျမဝတီကို ေရြးခ်ယ္ရတာက လက္ရွိေရနက္ဆိပ္ကမ္း ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ SEZ တို႔နဲ႔ ကုန္ သြယ္မႈျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အရေရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံညိႇႏိႈင္းခ်က္အရပါ ဦးစား ေပးေရြးေတာ့ ျမဝတီကို ေရြးလိုက္တာပါ''ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းစနစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမ ဝတီနယ္စပ္ကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA  ႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။ MACCS စနစ္ကို အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္၍ ရသည့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ကုန္းတြင္းဆိပ္၊ ေရဆိပ္၊ ေလဆိပ္၊ နယ္စပ္ေဒသ အေကာက္ခြန္ဌာန ရွိသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ MACCS သံုးစဲြ၍ ရသည့္အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲေနျခင္းျဖ စ္ေၾကာင္း သိရသည္။


MACCS စနစ္ကို အသံုးျပဳရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္မႈ လ်င္ျမန္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္း မေကာင္းမြန္ ျခင္းမ်ားရွိသျဖင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ က်င့္သံုးရာ၌ အေကာက္ခြန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၾကန္႔ၾကာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ''စစခ်င္း တစ္လ ႏွစ္လေလာက္ေတာ့ တည္ၿငိမ္တာမျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ေျခာက္လေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပၿပီး ၿပီးျပည့္စံုမွာျဖစ္တယ္''ဟု ယင္းကဆက္လက္ေျပာသည္။ အဆိုပါစနစ္ကို ရန္ကုန္ဧရိယာအတြင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အပါအဝင္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္က စတင္ အသံုးျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျဖဴသစ္လြင္

#theyangontimes