ဘန္ေကာက္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရန္ ဘုရင္မင္းျမတ္က အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း ထုိင္းစစ္အာဏာသိမ္း ဝန္ႀ...
အေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ထုိင္းဘုရင္ အမိန္႔ေပး

ဘန္ေကာက္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၁

ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲရန္ ဘုရင္မင္းျမတ္က အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း ထုိင္းစစ္အာဏာသိမ္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာက ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ထုိ သုိ႔ျပင္ဆင္ရန္ လအေတာ္ၾကာအခ်ိန္ယူရမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။


ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳေပးရန္ ဘုရင္မင္းျမတ္က ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရင့္အာဏာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သုံးေလးခုကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစုိးရ အဖြဲ႕ကို ေတာင္းဆုိထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်န္အုိခ်ာက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ခမည္းေတာ္ႀကီး ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္ နတ္ရြာစံသြားေသာေၾကာင့္ သက္ေတာ္ (၆၄) ႏွစ္အရြယ္ မဟာဝဇီရာ ေလာင္ကြန္းသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ထီးနန္းကိုဆက္ခံခဲ့သည္။ ထုိင္းဘုရင္သည္ အာဏာအကန္႔အသတ္သာ ရရိွထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ၾသဇာေညာင္းသူျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ျမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။


ထုိင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ပရာ ယြတ္ခ်န္အုိခ်ာသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လူထုဆႏၵခံယူ ပြဲႏွင့္ အတည္ျပဳေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္က လက္မွတ္္ေရးထုိးမေပးေသးသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒသည္ တရားဝင္ျဖစ္မလာေသးပါ။ လမ္းျပေျမပုံႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္း ပ ေပးမည္ ဟု ထုိင္းစစ္တပ္က ကတိ ေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရင္မင္း ျမတ္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ ပြဲေႏွာင့္ေႏွးရဖြယ္ရွိသည္။


Ref; AFP

#democracytoday