ရန္ကုန္ မ႑ိဳင္သံုးခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လႊမ္းမုိးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳ လုပ္၍မရဘဲ အျပန္အလွန္သာ ထိန္းေက်ာင္းရမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦ...

ရန္ကုန္

မ႑ိဳင္သံုးခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လႊမ္းမုိးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳ လုပ္၍မရဘဲ အျပန္အလွန္သာ ထိန္းေက်ာင္းရမည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး ဝင္းျမင့္သည္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န ဝါရီ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ဧည့္ရိပ္သာ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွင္းလင္းရာတြင္ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။


ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားရလွ်င္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝလုံၿခံဳမႈ၊ စိတ္လုံၿခံဳမႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိွလွ်င္ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရၿပီး ထိုမ႑ိဳင္သံုးခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လႊမ္း မုိးျခင္း၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္၍ မရဘဲ အျပန္အလွန္သာ ထိန္းေက်ာင္းရမည္ ဟု ၎က ေျပာသည္။


ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္း၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ သည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း(Check and Balance) ျပဳလုပ္သည့္ေနရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေဘာင္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ရန္ အထူးသတိ ျပဳရန္လုိအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳသမားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားမျဖစ္ရန္ အထူးသတိ ျပဳေစလုိသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ခြင့္ရွိသည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တနသၤာရီ တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ဒုဥကၠ႒ဦးၾကည္စုိး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။

ေအာင္ထူးႏုိင္

#theyangontimes