ရန္ကုန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(Peace Commission)ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသ...

ရန္ကုန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(Peace Commission)ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ၏ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု သိရသည္။


ယခုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁ဝ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးဗဟိုဌာန NRPC  ႐ံုးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ UNFC မွတင္ျပထားေသာ အခ်က္ ရွစ္ ခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု DPN  အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္မွ ေျပာသည္။ ႏိုဝင္ဘာလေဆြးေႏြးပြဲတြင္ DPN က ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရွစ္ခ်က္မွာ နည္းလမ္းရွာ၍ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သေဘာတူ ထားၾကေသာ္လည္း တိက်သည့္ အေျဖမရရွိေသးဟု သိရသည္။ အခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကို သေဘာတူလက္ခံႏိုင္သည့္အေျခအေန မေရာက္ေသးသည့္အတြက္ ယခုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျခင္းႏွင့္ JMC ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။


ယခုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ အႀကံေပးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတို႔ပါဝင္မည့္ အဖြဲ႕ဝင္ခုနစ္ဦး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN တြင္ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္ ဦးေဆာင္ကာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေအာင္ထူးႏိုင္

#theyangontimes