ေဟာလိ၀ုဒ္မင္း  သားဘရက္ပစ္က သားသမီးမ်ား  ကို ေထာက္ပံ့ရန္ပ်က္ကြက္သည္ ဟုလမ္းခြဲခဲ့သည့္ ဇနီးသည္အန္ ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ၏ ေျပာၾကားခ်က္ ကို ျငင္းပယ္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔က တရား႐ံုး၌အမႈ ၾကားေနရာတြင္ ဘရက္ပစ္သည္ ဂ်ိဳလီအားေနအိမ္တစ္လံုး၀ယ္ရန္  ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေခ်းခဲ့ၿပီးေနာက္ ထပ္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္း  ေပးခဲ့ေၾကာင္း၎၏ ေရွ႕ေန႕အဖြဲ႕ က ေလွ်ာက္တင္ခဲ့သည္။ ကြာရွင္းရန္ တရား႐ံုး၌  ေလွ်ာက္ထားေသာ ၂၀၁၆ က တည္းက

 ေဟာလိ၀ုဒ္မင္း  သားဘရက္ပစ္က သားသမီးမ်ား  ကို ေထာက္ပံ့ရန္ပ်က္ကြက္သည္ ဟုလမ္းခြဲခဲ့သည့္ ဇနီးသည္အန္ ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ၏ ေျပာၾကားခ်က္ ကို ျငင္းပယ္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႔က တရား႐ံုး၌အမႈ ၾကားေနရာတြင္ ဘရက္ပစ္သည္ ဂ်ိဳလီအားေနအိမ္တစ္လံုး၀ယ္ရန္  ေဒၚလာ ရွစ္သန္းေခ်းခဲ့ၿပီးေနာက္ ထပ္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ သန္း  ေပးခဲ့ေၾကာင္း၎၏ ေရွ႕ေန႕အဖြဲ႕ က ေလွ်ာက္တင္ခဲ့သည္။

ကြာရွင္းရန္ တရား႐ံုး၌  ေလွ်ာက္ထားေသာ ၂၀၁၆ က တည္းက ဘရက္ပစ္သည္ သား သမီးမ်ားအား မည္သည္မွ် ေထာက္ပံ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဂ်ိဳလီ၏ေရွ႕ေနက  ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဘရက္ပစ္က ျပန္လည္ျငင္းဆိုခဲ့ သည္။

ဘရက္ပစ္ႏွင့္ ဂ်ိဳလီသည္ ၂၀၀၅ ကတည္းကတြဲခဲ့ေသာ္ လည္း ၂၀၁၄ မွသာ လက္ထပ္ခဲ့ ၿပီး ေမြးစားသားသမီးေလးဦးႏွင့္ သားသမီးအရင္းႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ေျခာက္ဦးရွိသည္။

ဘရက္ပစ္သည္ ယခင္က  ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသမီးဂ်နီဖာအန္ နစၥတန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီးဂ်ိဳ လီသည္လည္း ယခင္က အိမ္ ေထာင္ႏွစ္ဆက္က်ခဲ့သည္။

 

BBC