ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ ေသာ ေကေပါ့ပ္အဖြဲ႕ EXO ၏ အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ သည္ ေထာင္ခ်ီေသာ ပရိသတ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ၿပီးဆံုးသည္။ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ EXO အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆီဟန္၊ ဘာဟြန္၊ ခ်န္ယိုႏွင့္ဆူဟိုတို႔ သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ Bangkok Central World Mall ၌က်င္း ပေသာ ‘Nature Republic’ အလွ  ကုန္ကုမၸဏီ၏ ပရိသတ္လက္ မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ ေသာ ေကေပါ့ပ္အဖြဲ႕ EXO ၏ အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ သည္ ေထာင္ခ်ီေသာ ပရိသတ္မ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ၿပီးဆံုးသည္။

ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ EXO အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဆီဟန္၊ ဘာဟြန္၊ ခ်န္ယိုႏွင့္ဆူဟိုတို႔ သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ Bangkok Central World Mall ၌က်င္း ပေသာ ‘Nature Republic’ အလွ  ကုန္ကုမၸဏီ၏ ပရိသတ္လက္ မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ေန ေသာ္လည္း ထိုင္းပရိသတ္မ်ား သည္ ေကေပါ့ပ္စတားမ်ားကို ေတြ႕ရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေန သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ၿပီး ‘Nature Republic’ ကုမၸဏီေျပာၾကားခ်က္အရ ပရိ သတ္ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

လက္ရွိေတာင္ကိုရီးယား တြင္သာမက အာရွတစ္လႊားအထိ   ပရိသတ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ ေသာ EXO အဖြဲ႕သည္အေအာင္ ျမင္ဆံုးေကေပ့ါပ္အဖြဲ႕မ်ားအနက္  တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး Forbes မဂၢဇင္းက ေဖာ္ျပေသာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိ ဆံုး ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္ စာ ရင္း၌ေဖာ္ျပခံရသည္။    allkpop