ဋီကာကုိ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ အက်ယ္ဖြင့္ဆုိ ေရးသားေသာက်မ္းဟု အနက္ဖြင့္ထားသည္။ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက လက္မႈပညာဋီကာ၊ ေဒါင္းဋီကာ၊ ေမ်ာက္ဋီကာ အစရွိသည့္ ဋီကာအမ်ား အျပားဖြင့္ဆုိေရးသားခဲ့သည္။ တစ္ဖန္အမ်ိဳးသားစာ ဆုိႀကီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္ မႈိင္းအေၾကာင္းကုိ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းဋီကာ ဟု ေရးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာစာပါေမာကၡေဟာင္း ဦးခင္ေအး(ေမာင္ခင္မင္-ဓႏုုျဖဴ)က

ဋီကာကုိ ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ အက်ယ္ဖြင့္ဆုိ ေရးသားေသာက်မ္းဟု အနက္ဖြင့္ထားသည္။ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းက လက္မႈပညာဋီကာ၊ ေဒါင္းဋီကာ၊ ေမ်ာက္ဋီကာ အစရွိသည့္ ဋီကာအမ်ား အျပားဖြင့္ဆုိေရးသားခဲ့သည္။ တစ္ဖန္အမ်ိဳးသားစာ ဆုိႀကီး ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ဆရာႀကီးသခင္ကုိယ္ေတာ္ မႈိင္းအေၾကာင္းကုိ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းဋီကာ ဟု ေရးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျမန္မာစာပါေမာကၡေဟာင္း ဦးခင္ေအး(ေမာင္ခင္မင္-ဓႏုုျဖဴ)က  ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္အေၾကာင္းကုိ မင္းသု၀ဏ္ဋီကာ ဟုအမည္ ေပးကာ စာအုပ္ထြက္ရွိလာပါသည္။

ျမန္မာစာေပႏွင့္ ျမန္မာကဗ်ာအေပၚမ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳခဲ့ေသာ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္သည္ အသက္ (၉၅)ႏွစ္အရြယ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကကြယ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။ဆရာ ႀကီး ကြယ္လြန္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာကာမွ တပည့္ရင္းျဖစ္သူ ေမာင္ခင္မင္(ဓႏုျဖဴ)က အေသး စိတ္ျပဳစုထားရာ အျပည့္စံုဆုံးေသာ အတၳဳပၸတိၱတစ္ခု ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ စာအုပ္တြင္ ဆရာႀကီးမင္းသု ၀ဏ္ ေမြးဖြားခ်ိန္ကစ၍ ေက်ာင္းသားဘ၀၊ တကၠ သုိလ္ဆရာဘ၀၊ ပညာရွင္ပါေမာကၡဘ၀ စသည့္ဘ၀ျဖစ္စဥ္ အေထြေထြကုိ ဖတ္႐ႈရမည္ျဖစ္ၿပီး ကဗ်ာ၊ အလကၤာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီး စပ္ဆုိခဲ့ေသာ ကဗ်ာမ်ားကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိေဖာ္ျပထားရာ ရသ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္သဖြယ္ ဖတ္႐ႈခံစားရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္၏ လူသိနည္းေသာ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရာ ေခတ္သမုိင္းပုံရိပ္ကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ရေပသည္။

တကၠသုိလ္ျမန္မာအဘိဓာန္ျပဳစုစဥ္ ႀကံဳေတြ႕ ရေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ ‘ဘ၀တစ္ေကြ႕မွာ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ’ အခန္း၌ ‘၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာ ႀကီးသည္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ ေတြ႕ ႀကံဳရသည္။ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံတြင္ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးက ဆရာႀကီး၏ တကၠသုိလ္ျမန္မာအဘိဓာန္မွ ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္တင္ေျပာဆုိ ျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ ‘က’ဟူေသာ တည္ပုဒ္ကုိ ဖြင့္ဆုိရာ၌ ဗ်ည္း ၃၃(၃၅)တြင္ အစအကၡရာဟုဖြင့္ဆုိထားသည္။ ျမန္မာဗ်ည္းအေရ အတြက္ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ က မွ အ အထိ ၃၃ လုံးရွိ သည္ဟူေသာ အယူအဆလည္းရွိသည္။ ေအာက္ျမစ္ ႏွင့္ ၀ိသဇၨနီတို႔ကုိ ဗ်ည္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းေသာ ဗ်ည္း ၃၅ လုံး ရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆလည္းရွိသည္။ အဘိဓာန္တြင္ ထုိအယူအဆႏွစ္ခုစလုံး ျပည့္စုံေအာင္ ဗ်ည္း ၃၃ (၃၅)ဟုျပျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ႏွစ္မ်ိဳးျပ သည္ကုိ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးက မေသမခ်ာလုပ္သည္ဟု ျမင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီညီလာခံမိန္႔ခြန္းတြင္ တကၠ သုိလ္ပညာတတ္ေတြကုိ မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ မက်က္ တက်က္ဖုတ္ထားတဲ့ ေပါင္မုန္႔ေတြကို သြားခုိင္းမိလုိ႔ ဤသုိ႔ျဖစ္ရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အျပစ္တင္ေျပာဆုိ သည္။ ထုိမိန္႔ခြန္းကုိ ထုိညတြင္ ျမန္မာ့အသံက လႊင့္ ထုတ္သည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ၾကားလုိက္သည္။ ထုိမိန္႔ခြန္း လႊင့္ထုတ္သည္ကုိ ၾကားလုိက္ရေသာ ဆရာႀကီးမွာ မ်ားစြာစိတ္ထိခုိက္သြားရွာသည္’ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးအၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖြဲ႕စည္းစဥ္ ပါတီ၀င္ တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ကာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဆရာႀကီးသည္ မဲအျပတ္အသတ္အႏုိင္ရေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဖိႏွိပ္ခဲ့ပုံကုိ စာအုပ္တစ္ေနရာ တြင္ ‘ဆရာႀကီးကုိယ္တိုင္လည္း ထုိသုိ႔ေသာအေျခအ ေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ လုိက္ရသည္အထိ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ခံလုိက္ရသည္။ ဆရာႀကီး၏ စာေပမ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးဟန္႔တား ပိတ္ပင္ခံရသည္။ ဆရာႀကီးျပဳစုေသာစာေပမ်ားကုိ ေက်ာင္းသုံးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားမွ ျဖဳတ္ေပးရသည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ဆရာႀကီး၏စာမူမ်ား ထည့္သြင္း ခြင့္မရ။ ‘မင္းသု၀ဏ္’ ဆုိေသာ ကေလာင္နာမည္ကုိ ပင္ ေဖာ္ျပခြင့္မရ။ ေဖာ္ျပမိလွ်င္ နာမည္ကုိေငြမင္ျဖင့္ ပိတ္ေပးရျခင္းမ်ိဳးမွ နာမည္ပါေသာစာရြက္ကုိ ျဖဳတ္ ေပးရျခင္းမ်ိဳးအထိ ျပဳလုပ္ခံရသည္’ဟူ၍ ေရးထား ပါသည္။ 

ယခုစာအုပ္တြင္ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္၏မိသား စုပုိင္ရွားပါးဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ျပထား သလုိ အျပင္အဆင္ ေသသပ္က်စ္လ်စ္စြာ ပုံႏွိပ္ထားသည္။ စာအုပ္တန္ဖုိး ၅,၀၀၀ က်ပ္သာ သတ္မွတ္ ထား၍ ခ်ိဳသာေသာေစ်းႏႈန္းဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ ဆန္းစေသာ္တာထုတ္ေ၀ေရးက ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ဖုန္း ၀၉- ၃၃၃၄၂၆၀၈ သုိ႔ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါသည္။