စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အမ်ားစုရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ဗ်ဴ႐ိုက ရက္အင္အားစုမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ တံု႔ေႏွး ေစေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီကတည္း ကျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း သာဂရ ရွိ အင္ဂ်င္စက္႐ုံတြင္ ထုတ္လုပ္ မႈတစ္ခုမွ်မရွိခဲ့ဘဲ ေန႔စဥ္အလုပ္ သမား ၃၅၀ ခန္႔သည္ လာေရာက္ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ က ယင္းစက္႐ုံကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရပုိင္ စက္႐ုံမ်ားသည္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀

စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အမ်ားစုရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ဗ်ဴ႐ိုက ရက္အင္အားစုမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအတြက္ တံု႔ေႏွး ေစေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဧၿပီကတည္း ကျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း သာဂရ ရွိ အင္ဂ်င္စက္႐ုံတြင္ ထုတ္လုပ္ မႈတစ္ခုမွ်မရွိခဲ့ဘဲ ေန႔စဥ္အလုပ္ သမား ၃၅၀ ခန္႔သည္ လာေရာက္ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ က ယင္းစက္႐ုံကဲ့သို႔ေသာ  အစိုးရပုိင္ စက္႐ုံမ်ားသည္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည္။ 

ျမန္မာသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွေန၍ ဒီမုိကေရစီပုံစံတစ္ခု သို႔ ေရြ႕လ်ားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ သစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စြာကို စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ က တည္းက အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြား ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒႏွစ္ ဒါဇင္ထက္ မနည္းျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ျမန္ မာ့စီးပြားေရးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ေဒသတြင္း အဆင္း ရဲဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအနက္တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြား ေရး၏ က်ယ္ျပန္႔လွေသာနယ္ပယ္ မ်ားမွာမတို႔ထိဘဲဆက္ရွိေနသည္။

အစိုးရပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားက လူ ၁၄၅,၀၀၀ခန္႔ကိုအလုပ္ ခန္႔ထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားအကူအညီ မပါေသာ အစုိးရ၀င္ေငြ၏ ထက္ ၀က္ခန္႔ကို ရွာေဖြေပးေနသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြ အျဖစ္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး GDP ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရရွိေန ၿပီး ယင္းပမာဏနီးပါးအတုိင္း သုံးစဲြေနသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းလုပ္ငန္း မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စစ္အစုိးရေခတ္ဥပေဒမွာ မရွင္းလင္း ေသာ စကားလုံးမ်ားပါသည့္ စာမ်က္ႏွာႏွစ္ခုပါ စာရြက္စာတမ္း ျဖစ္၍ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ေျပာဆုိထားျခင္းမရွိေပ။ ယင္းတြင္မည္သည့္ က႑မ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ က႑မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ထိပါးခ်ဳိးေဖာက္သူ မည္ သူမဆိုကို ေထာင္ခ်မည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယခုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ  ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃၁ ခုရွိ သည္။ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕သည္ သာ ဂရ၌ရွိေသာ စက္႐ုံကဲ့သို႔ အုိမင္း ေဟာင္းႏြမ္းေနေသာ စက္မႈလုပ္ ငန္းဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေလေၾကာင္း လုိင္း၊ ေက်ာက္မ်က္၊ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ကြၽန္းသစ္တုိ႔ကဲ့သို႔ အေျခအ ေနေကာင္းေသာ က႑မ်ားတြင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးအ ေပၚ သက္ေရာက္မႈသည္ ႀကီးမား သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာ မဟုတ္ဘဲ အခြန္လည္း ေကာက္ခံ ရရွိကာ ၎တို႔ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေန ေသာ က႑မ်ားကို အဆင္ေျပ ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ ႏွစ္ဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းမွ Renaissance Institute ႏွင့္ နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ Natural Resource Governance Institute တုိ႔၏ မ်ား မၾကာမီက အစီရင္ခံခ်က္တစ္ရပ္ တြင္ အစိုးရ၏ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ မွ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ လြတ္လပ္ မႈအေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ အစုိးရပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ သတ္မွတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ ပန္းတုိင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အႀကီး တန္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရား ၀င္ခန္႔အပ္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မရွိျဖစ္ေနၿပီး ေနရာအမ်ားစုကို ယခင္က စစ္တပ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရယူထားသည္။ 

လုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ား ကို စာအုပ္မ်ားတြင္ လက္ျဖင့္ေရး မွတ္ထားသည္။ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားတြင္ ၎တို႔ေပးအပ္ေသာ စာ ရင္းဇယားမ်ားကို ဘဏ္စာရြက္စာ တမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ျခင္းထက္ ပိုေသာ အလုပ္ပါဝင္ ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း ဘတ္ဂ်က္ကိုသာ အ ခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ကို ၾကည့္ခြင့္မရေသာ လႊတ္ေတာ္အ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံ တင္ျပေနသည္။

ေရွး႐ိုးဆန္မႈ လြန္ကဲေသာ စာရင္းအင္းဥပေဒမ်ားက ယင္း လပ္ငန္းမ်ား အျမတ္ပမာဏ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဘးဖယ္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာ Myanmar Gem Enterprise သည္ ၁၇၂ ႏွစ္ အထိ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ လည္ပတ္ ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေငြသားကို ကိုင္ထားၿပီး အစိုးရပိုင္ဘဏ္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ၂၀၁၇ ဇန္န ဝါရီအတြင္း အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ယင္းေငြမ်ား၏ ပမာဏမ်ားစြာ သည္ အသံုးမဝင္ဘဲအခ်ည္းႏွီးျဖစ္ ေနေၾကာင္း အရာရွိမ်ားက ဝန္ခံ သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚမ်ားစြာၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေသာ စစ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေမြခံေနရသည့္ ယင္းေဒသတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ထူးမျခားနားျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား သည္ နားလည္ရအခက္ဆံုးႏွင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား လည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျခားတစ္ ဖက္မွအဆင့္တူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလို အပ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ တကာအစီရင္ခံမႈဆိုင္ရာ စံကို လက္ခံက်င့္သံုးေနသည္။ ဖိလစ္ ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ တြင္ ပုဂၢလိက လူနည္းစုရွယ္ယာ ရွင္မ်ားရွိသည္။ မေလးရွားတြင္ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမန္ ေနဂ်ာအခ်ိဳ႕အတြက္ စြမ္းေဆာင္ ရည္ ၫႊန္းကိန္းမ်ား အသံုးျပဳေန သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ခံ မ်ား၏ လစာသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ တိုးတက္မႈ လကၡ ဏာအနည္းငယ္ရွိေနသည့္ ျမန္ မာအစိုးရသည္ အစိုးရပိုင္စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္း ဆံုးေစာင့္ၾကည့္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံဖိုရမ္ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ထားသည္။ အဂ တိလိုက္စားသည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ၎၏ေဒါက္တာ (PhD) ဘြဲ႕သည္ အတုျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ က ဝန္ခံ ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦး ေက်ာ္ဝင္းကို ျမန္မာအစိုးရက ဖယ္ရွားထားသည္။ ၎၏ေနရာ တြင္ အစားထိုးထားေသာ ဦးစိုုး ဝင္းသည္ ႀကီးၾကပ္မႈတိုးျမႇင့္ေရး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရွိသည္။ ၎ သည္ Renaissance Institute ၏ ဘုတ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ၿပီး ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ စာရင္းစစ္လုပ္ငန္း Deloitte အတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူး သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အတားအဆီးမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ မတူညီေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ကြဲျပားေသာ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ တာဝန္ယူေနၿပီး ယင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ ေငြသံုးစြဲမႈအေပၚ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မရွိျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတြင္သာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတည္ျပဳရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးသည္ ၎၏ဦးစားေပး မဟုတ္ေပ။ ၎သည္လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား မ်ားႏွင့္ ႀကံဳလာခ်ိန္တြင္ဂ႐ုတစိုက္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ျပည္ သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ လႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားက ယင္းအ႐ႈပ္အ ေထြးမ်ားကို စစ္ေဆးလိုေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔တြင္ အစိုးရပိုင္း ေထာက္ခံမႈကင္းမဲ့ေန ၿပီး ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ မႈ မရွိျဖစ္ေနသည္။

ေနာက္ၿပီးအျခားေသာ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အနည္းငယ္ သည္ ၎တို႔၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိ အေျခအေနမလွေသာ စက္႐ံုမ်ား ကို အေသးစိတ္စစ္ေဆးမႈကိုသာ ႀကိဳဆိုဖြယ္ရွိေနသည္။ သာဂရရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔အ တြက္ လံုၿခံဳသည္ဟု ခံစားေနရ ေၾကာင္းဆိုသည္။ ယင္းစက္႐ံု သည္ မပိတ္သိမ္းႏိုင္ဟု အလုပ္သ မားတစ္ဦးကေျပာၿပီး ယင္းစက္႐ံု သည္ အစိုးရပိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟု ၎ကဆိုသည္။

Ref; The Economist