ေငြလဲႏႈန္းဆုိသည္မွာ

ေငြလဲႏႈန္းဆုိသည္မွာ
‘ေငြလဲႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္၊ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြပိုမိုရရွိ’ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားေသာ သတင္းကို ဖတ္႐ႈ ခဲ့ရသည့္ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာမိရာမွ ဤေဆာင္းပါး ကို ေရးသားရန္ စိတ္ကူးေပၚလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကတည္း က တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာေန ေသာ က်ပ္-ေဒၚလာလဲႏႈန္းသည္ ဇြန္လေလာက္မွစ၍ ပို၍သိသာ စြာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည့္အတြက္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုထဲရွိ လူအားလံုးနီးပါး ယခင္ကထက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာ လ်က္ရွိ၏။ တိတိက်က် ေျပာရ လွ်င္ စိတ္ဝင္စားမႈထက္ စိုးရိမ္ စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟုသာ ေျပာရမည္။ ေငြလဲႏႈန္းကြာဟမႈ ေပၚ မူတည္၍ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ ထြန္းေနသည့္ လူအခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ ထုတ္လုပ္သူ၊ ေရာင္းခ်သူ၊ ဝယ္ ယူစားသံုးသူအားလံုးနီးပါး ေဒၚ လာေဈးတက္မႈေၾကာင့္ ဆက္စပ္ ျမင့္တက္လာႏုိင္သည့္ ကုန္ေဈး ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြးပူ ေနၾကမည္၊ စိုးရိမ္ေနၾကလိမ့္မည္ မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခ အေနတစ္ရပ္သည္ ေလာကဓမၼတာအတိုင္း အေကာင္း၊ အဆိုး ဒြန္ တြဲရွိေနတတ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေန ျခင္းသည္လည္း ဆုိးသည့္အေျခ အေနမ်ားႏွင့္အတူ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းဆုိ သည္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ တြင္းသံုးေငြႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတစ္ခုအတြင္း၌ လူအမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ သံုးေငြမာတစ္ရပ္ကို အဓိကထားလ်က္ ထိုေငြေၾကး တစ္ယူနစ္ကို ျပည္တြင္းသံုးေငြ ပမာဏ မည္မွ်ျဖင့္ လဲလွယ္၊ ဝယ္ ယူရသည္ကိုပင္ ေငြလဲႏႈန္းဟု အလြယ္ေခၚေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု အတြင္း၌ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ထုိင္းဘတ္ေငြ၊ တ႐ုတ္ယြမ္၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာ၊ အိႏၵိယ႐ူပီး၊ ဂ်ပန္ယန္း၊ ကိုရီးယားဝမ္၊ ယူ႐ိုေငြႏွင့္ ေဒၚ လာေငြ စသျဖင့္ႏုိင္ငံျခားေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ား ရွိၾက ေသာ္လည္း အျခားလဲႏႈန္းမ်ား ထက္ က်ပ္ေငြႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသံုး ေငြမာ ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းကို ပို၍ မ်က္စိက်ၾကသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းဟုဆိုလွ်င္ အ မ်ားအားျဖင့္ က်ပ္ႏွင့္ ေဒၚလာ လဲႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) ေဒၚလာေငြ တစ္ယူနစ္အတြက္ ေပးရသည့္ ျပည္တြင္းသံုး က်ပ္ေငြပမာဏ တစ္ရပ္ဟု သေဘာေပါက္ၿပီး သားျဖစ္သည္။

ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ျခင္း
ေငြလဲႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊ ျမင့္ တက္ျခင္းအေၾကာင္းဟုဆိုလွ်င္ ေဒၚလာေငြ တစ္ယူနစ္ရရွိရန္ ေပး ရေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြပမာဏ နည္းျခင္း၊ မ်ားျခင္းကုိ ရည္ၫႊန္း သည္။ ဥပမာ- ႏုိင္ငံျခားေငြ တစ္ ေဒၚလာရရွိရန္ ေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ေငြ ၁,၃၀၀ ေဈးေပါက္ေနရာ မွ အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ေငြ ၁,၄၀၀ လဲႏႈန္းအထိ ျဖစ္ေန သည္ဆုိပါစို႔။ ေငြတစ္ေဒၚလာ ရရွိ ရန္မွာ ယခင္ကထက္ က်ပ္ေငြ ပမာဏ ၁၀၀ ပိုေပးမွ ရမည္ျဖစ္ သည္။ ထိုအေျခအေနကို ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) ေဒၚလာ ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္သြားသည္ဟု ဆုိရမည္။ အကယ္၍ တစ္ေဒၚ လာ က်ပ္ ၁,၃၀၀ မွ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁,၂၀၀ သို႔ က်ဆင္းခဲ့ပါက ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) ေဒၚလာေဈးႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းဟု ဆုိေပမည္။ ယခု ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုထဲတြင္ တစ္ေဒၚ လာရရွိရန္ ေပးရမည့္ က်ပ္ေငြ ပမာဏသည္ ယခင္ကာလမ်ားက ထက္ ပိုမိုလာေနသျဖင့္ ေဒၚလာ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္သည္ေနသည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္ေနသည္ဟု အားလံုးက သေဘာေပါက္ထားၾက၏။ ေဈး ႏႈန္းျမင့္တက္ပါက ေငြတန္ဖိုးက် ဆင္းသည္ဟူေသာ ေငြေၾကးတန္ ဖိုး (Value of Money) သေဘာ တရားအရ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းျမင့္ တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာေန သည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္သည္။

ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္
 ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့လွ်င္ ျပည္တြင္းသံုးေငြတန္ဖိုးက်၏။ ႏုိင္ငံတကာေဈးကြက္၌ ႏုိင္ငံ့ပို႔ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားလည္းက်၏။ ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁,၃၀၀ျဖစ္ေနခ်ိန္ ေဈးႏႈန္းက်ပ္ေငြ ၁,၃၀၀ တန္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တစ္ခုကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ပါက ႏုိင္ငံျခားေငြ တစ္ေဒၚလာ ရႏုိင္ ေသာ္လည္း ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚ လာ က်ပ္ ၁,၄၀၀ သို႔ ျမင့္တက္ေန ခ်ိန္တြင္ ေဈးႏႈန္း က်ပ္ ၁,၃၀၀ တန္ ပို႔ကုန္သည္ တစ္ေဒၚလာ အျပည့္မရေတာ့ဘဲ တစ္ေဒၚလာ ေအာက္သာရရွိေပမည္။ ထုိအ ေျခအေနမ်ိဳးကို ႏုိင္ငံ့ပို႔ကုန္ေဈး ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာသည္ဟု ဆို သည္။ ထိုသို႔ ႏုိင္ငံ့ပို႔ကုန္မ်ား ေဈး ႏႈန္းက်ဆင္းလာျခင္းကို ႏုိင္ငံ တကာေဈးကြက္ထဲ၌ ပို႔ကုန္မ်ား ေဈးႏႈန္းမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အား ေကာင္းလာသည္ဟု ေျပာႏိုင္ သကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာဝယ္ယူသူ မ်ားကလည္း သြင္းကုန္မ်ား ေဈး သက္သာလာသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾက လိမ့္မည္။

ပို႔ကုန္ေဈးႏႈန္းေလ်ာ့က်၍ ေဈးႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္တက္လာျခင္း အက်ိဳးရလဒ္ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ ဝယ္လုိအားျမင့္တက္လာ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။ ပို႔ကုန္ ပမာဏျမင့္တက္လွ်င္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြပမာဏလည္း ျမင့္တက္လာ ႏုိင္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဒၚလာလဲႏႈန္း)ျမင့္တက္ျခင္း သည္ ပို႔ကုန္ပမာဏျမင့္တက္လာ ႏုိင္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြ တိုးျမင့္လာႏုိင္သည္ဟု လက္ရွိ အေျခအေနကို သံုးသပ္၍ အနာ ဂတ္အလားအလာကို မွန္းဆၾက ရျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ျခင္း၏ ဆက္စပ္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား
ေငြလဲႏႈန္း (ေဒၚလာေဈးႏႈန္း)ျမင့္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းသံုး က်ပ္ ေငြ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈျဖစ္ေပၚကာ ပို႔ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားကိုလည္း သက္ ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ထိုသက္ ေရာက္မႈမ်ားသည္ အျခားေသာ ေမခ႐ိုစီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ပါ အ ေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ေဈးႏႈန္း မ်ား က်ဆင္းမႈမ်ားလာၿပီး ေဈးႏႈန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းတက္လာမည္။ ယခင္ကထက္ ပို႔ကုန္ဝယ္လိုအား ေကာင္းလာႏုိင္သျဖင့္ ပို႔ကုန္တင္ ပို႔မႈပမာဏလည္း ျမင့္တက္လာ ႏိုင္သည္။ ပို႔ကုန္ပမာဏျမင့္တက္ ခဲ့လွ်င္ ပို႔ကုန္စက္မႈလက္မႈလုပ္ ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္း၊ အ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း စသည့္အလား အလာေကာင္းမ်ား ေမွ်ာ္္လင့္ႏုိင္ သည္။ သြင္းကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာမူ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ သြင္းကုန္ သမားမ်ား စရိတ္ျမင့္တက္မႈကို ရင္ဆုိင္ၾကရၿပီး ျမင့္တက္ေန ေသာ သြင္းကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ကို ေျပာင္းလဲဝယ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းမ်ား၏ အေရာင္းျမင့္တက္ လာႏုိင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အား ျဖင့္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္မ်ားကို ဦးတည္ထုတ္လုပ္ေနေသာ လုပ္ ငန္းမ်ားသည္လည္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ကာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ အ ေျခအေနမ်ားျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စီးပြားေရးအ ေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး၏ ကုန္ ထုတ္္လုပ္မႈပမာဏ ျမင့္တက္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ တက္ျခင္းသည္ ပို႔ကုန္က႑ႏွင့္ သြင္းကုန္က႑ႏွစ္ခုစလံုးအ တြက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစၿပီး ႏုိင္ငံ့ကုန္ထုတ္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေနက်ဆင္းမႈ၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး၏ စုစုေပါင္းဝယ္လိုအား ျမင့္တက္မႈစသည့္ႏုိင္ငံ၏ ေမခ႐ိုစီးပြားေရးဝန္းက်င္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုပါ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေပသည္။

ေပး၏၊ သို႔ေသာ္ မရ
ယေန႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပို႔ကုန္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအင္အားကို တည္ေဆာက္ေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံ တုိင္း ကုန္သြယ္ေရးကို အထူးအ ေလးထား၍ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ႏုိင္ေရး အတြက္ အဆက္မျပတ္အား ထုတ္ေနၾက၏။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈ၊ ျပည္တြင္း ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ အေျခ အေနမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်၍ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြပမာဏ တုိးျမႇင့္ရရွိေရးအတြက္ အားထုတ္ ၾကသည္။ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္ ျခင္းက ေပးေသာ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြရရွိ ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္အသံုးခ်လ်က္ရွိေနၾက သည္ဟု ဆုိရမည္။ သို႔ေသာ္ သီ အုိရီ၊ အယူအဆ မွန္ကန္ခ်က္မ်ား အရ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္လာတုိင္း ႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ပမာဏ အလိုအ ေလ်ာက္ျမင့္တက္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေပးလာသည့္အခြင့္ အေရးကို ယူႏုိင္စြမ္းရွိမွ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေဆာက္ အအံုအတြင္း က်ပ္ - ေဒၚလာလဲ လွယ္ႏႈန္း မၾကာခဏျမင့္တက္ခဲ့ ဖူး၏။ က်ပ္ေငြသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းတန္ဖိုးက်လ်က္ရွိ ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္ေဈးႏႈန္း မ်ားသည္ က်ဆင္းကာ ပို႔ကုန္တင္ ပို႔မႈပမာဏ ျမင့္မားေနမည္ဟု သီအိုရီအရ ထင္စရာရွိသည္။ သို႔ ေသာ္ ျမန္မာပို႔ကုန္အတြက္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ အားတက္သေရာ ဝယ္လိုအားမျဖစ္ထြန္းခဲ့။ ပို႔ကုန္ ပမာဏလည္း သိသာစြာျမင့္တက္ ျခင္းမရွိခဲ့။ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈ က ေပးခဲ့ေသာ ထိုအခြင့္အလမ္းကို ျမန္မာ့ပို႔ကုန္က႑က ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဟုသာ မွတ္ယူရေပမည္။

အခြင့္အလမ္းထက္ပိုေသာ စိန္ေခၚမႈ
 ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္က႑ သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းအ ခ်ိန္မ်ားကတည္းက အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာေဈး ကြက္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးခဲ့၏။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးနည္းႏွင့္ နည္း ပညာတို႔လည္း မျပည့္စံုခဲ့ေပ။ ရရွိ ထားေသာ ေဈးကြက္အနည္းငယ္ တြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္ မွတ္မႈမ်ားကို မမီျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မ႐ိုးမသားလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဈးကြက္ပ်က္သြားျခင္းမ်ား လည္းရွိခဲ့၏။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္လည္း ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာက် က်စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အားထုတ္မႈမ်ား မလုပ္ႏုိင္ခဲ့၊ မလုပ္ႏုိင္ေသး။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မ်ား၏ စက္မႈလက္မႈ က႑တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေနၾကေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ထိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ နယ္စပ္မ်ားမွ ျပည္တြင္းေဈးကြက္မ်ားထဲသို႔ တရားမဝင္ စီးဝင္ေရာက္ရွိမႈမ်ား ကိုလည္း ထိထိေရာက္ တားဆီး ႏိုင္မႈလည္း မရွိေသးေပ။ ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္ သြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အားမေကာင္းပါ က ပို႔ကုန္တင္ပို႔ႏုိင္ျခင္းထက္ ျပည္တြင္းသို႔ သြင္းကုန္စီးဝင္မႈကသာ ပိုမိုလာဖို႔သာရွိေပသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ က႑သည္ အခြင့္အလမ္းထက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမုိႀကံဳေတြ႕လာ ရဖြယ္ရွိေနသည္။

စိတ္ကူးယဥ္ျခင္း
 ျပည္တြင္းေငြတန္ဖိုးက် ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေန ေသာ ေကာင္းက်ိဳးအခြင့္အလမ္း မ်ားရွိခဲ့၏။ ရွိေနဆဲလည္းျဖစ္၏။ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္း စံုကာ ခ်ည့္နဲ႔လ်က္ရွိေနဆဲ၊ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပို၍သာ အားနည္းလာေန ဆဲျဖစ္သည္။ အားလံုး၏ မ်က္စိ ေရွ႕တြင္ အခြင့္အလမ္းတို႔ကို ျမင္ ေတြ႕ေနရေသာ္လည္း ဖမ္းဆုပ္ ႏုိင္စြမ္းမရွိ၍ လြတ္သြားခဲ့သည္ မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါရွိေနခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္ေန ခ်ိန္တြင္ ပို႔ကုန္တုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းကို မဆုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္မွာ ထူးဆန္း ေသာ အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့။ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးျမႇင့္ရရွိမႈဆုိသည္ မွာလည္း စိတ္ကူးသက္သက္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။    ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ေစာႏိုင္ (အသံုးခ်ေဘာဂေဗဒ)သည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ သံုးသပ္ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ လယ္ယာက႑၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)