ဂယာေဒသ၏ ေကာလိေတၱာ္အရာရွိက အနာဂါရိက ဓမၼပါလအား မဟာေဗာဓိေစတီႏွင့္တကြ အခြန္ အခမ်ားကို မဟန္႔က ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရရွိေနေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ မဟန္႔ထံမွ ဘုရား ဝင္းကို ျပန္လည္ဝယ္ယူလွ်င္ ျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း အႀကံေပးခ်က္ကိုရရွိ သျဖင့္ အနာဂါရိက ဓမၼပါလသည္ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္ခဲ့၏။ သူသည္ ကာလကတၱားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားကို ဦးစြာစည္း႐ံုးခဲ့၏။ ၁၈၉၁

ဂယာေဒသ၏ ေကာလိေတၱာ္အရာရွိက အနာဂါရိက ဓမၼပါလအား မဟာေဗာဓိေစတီႏွင့္တကြ အခြန္ အခမ်ားကို မဟန္႔က ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရရွိေနေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ မဟန္႔ထံမွ ဘုရား ဝင္းကို ျပန္လည္ဝယ္ယူလွ်င္ ျဖစ္ ႏုိင္ေၾကာင္း အႀကံေပးခ်က္ကိုရရွိ သျဖင့္ အနာဂါရိက ဓမၼပါလသည္ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္ခဲ့၏။ သူသည္ ကာလကတၱားမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားကို ဦးစြာစည္း႐ံုးခဲ့၏။ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ သီရိလကၤာ၌ ‘ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိအသင္း’ ကို တည္ေထာင္ခဲ့ ၏။ စစ္ေတြ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အသင္း႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့၏။ အသင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မဟာေဗာဓိေစ တီကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားလက္ ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး၊ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ တြင္ ဗုဒၶဘာသာျပန္လည္ထြန္း ကားေရးျဖစ္၏။ သူသည္ ေရွးဦး စြာ မဟာေဗာဓိအသင္း႐ံုးေဆာက္ လုပ္ရန္ ေျမေနရာကို မဟန္႔ထံမွ ဝယ္ယူရန္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ေကာ လိေတၱာ္အရာရွိကလည္း မတုန္ မလႈပ္ရွိေန၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏုိင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလုပ္မွ ျဖစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဗုဒၶ ဘာသာကြန္ဖရင့္ကုိ ဗုဒၶဂယာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့၏။ သီရိလကၤာ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ စစ္တေကာင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၿပီး မဟာေဗာဓိေစတီႀကီးအား ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေရးအ တြက္ သူ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကို အျပည့္အဝေထာက္ခံအားေပး ခဲ့ၾကေလသည္။

ထို႔ေနာက္ အနာဂါရိက ဓမၼ ပါလသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာလ ကတၱားၿမိဳ႕၌ ေနထုိင္ၿပီး ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ‘မဟာေဗာဓိ’ မဂၢဇင္းကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့၏။ အိႏၵိယ၌ ထိုေခတ္ကာလအတြင္း ပထမဆံုးထြက္ေပၚလာေသာ ဗုဒၶ ဘာသာဂ်ာနယ္ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဗုဒၶ ဂယာသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိစဥ္ မင္း တုန္းမင္းႀကီးဇရပ္၌ ေနထုိင္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ႏွစ္ပါးအား မဟန္႔၏ တပည့္မ်ားက ျပင္းထန္ စြာ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ႏွင္ထုတ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရ၏။ သံဃာတစ္ ပါးမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္၍ ေဆး႐ံု တင္ခဲ့ရ၏။ ႐ိုက္ႏွက္သူမ်ားအား အနာဂါရိက ဓမၼပါလက ဂယာၿမိဳ႕ တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆုိခဲ့၏။ အမႈျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ၁၈၉၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္၌ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့ဘာ သာေရးညီလာခံသို႔ ေထရဝါဒဗုဒၶ ဘာသာကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအ ျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့၏။ ၎ ညီလာခံ၌ ‘ဗုဒၶအား ကမၻာႀကီးမွ ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိေသာအေႂကြး’ (The World's debt to Buddha) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္း တင္သြင္းခဲ့၏။ ၎စာတမ္း၌ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘုရားရွင္ပြင့္ ေတာ္မူရာေဒသအပါအဝင္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အ လြန္ထိေရာက္ျပတ္သားေသာ စကားလံုးမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္ စားလွယ္အေပါင္းအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေလ၏။ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ လည္း ရရွိခဲ့၏။ အျပန္ခရီး၌ ဟိုႏို လူလူသို႔ ဝင္ေရာက္စဥ္ Mrs. Mary E. Foster အမည္ရွိေသာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသည့္ အမ်ိဳးသမီး ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိခဲ့ ၏။ ေနာင္တြင္ သူမသည္ မဟာ ေဗာဓိအသင္းႀကီးအတြက္ အဓိက ေငြေၾကးလွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ခရီး စဥ္အတြင္း ဂ်ပန္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက လွဴ ဒါန္းေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ ကို ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မဟာေဗာဓိေစ တီအေပၚထပ္၌ ပူေဇာ္ထားရွိခဲ့၏။ ထိုအခါ ထံုးစံအတိုင္း မဟန္႔၏ တပည့္ ၅၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကိုယူ၍ ၿခံဝင္း တစ္ေနရာသို႔ လႊင့္ပစ္ခဲ့ျပန္၏။ အနာဂါရိက ဓမၼပါလသည္ ၎ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို မင္းတုန္းမင္းႀကီး ဇရပ္သို႔ ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္ခဲ့၏။ ဇရပ္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားလက္ ဝယ္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ တရားသူႀကီး၏ အႀကံေပးခ်က္အ ရ ရတနာဂီရိၿမိဳ႕ စံအိမ္ေတာ္ရွိ သီေပါမင္းႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု ၿပီး မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ဇရပ္ကို မဟာေဗာဓိေစတီသို႔ လွဴဒါန္း ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိ လွ်င္ ေပးအပ္ပါရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ ေသး၏။ နန္းေတာ္မွ စာရြက္စာ တမ္းအေထာက္အထားမ်ားအား လံုးမွာ အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းယူရာ၌ ပါရွိသြားေၾကာင္းသာ သိရွိရၿပီး လမ္းစေပ်ာက္ေနခဲ့ေလ၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဂယာတရား သူႀကီးက သံဃာမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ သည့္ မဟန္႔တပည့္မ်ားကို ေထာင္ ဒဏ္တစ္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့၏။ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးထံ မဟန္႔က ဆက္လက္အယူခံေသာအခါ အ ယူခံ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့၏။ မဟာေဗာဓိေစတီ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက ၎ေစတီ သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အထြတ္ အျမတ္ထားရာေနရာသာျဖစ္ ေၾကာင္း သံုးသပ္အတည္ျပဳၿပီး မဟန္႔တင္ျပေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ ဝင္တို႔ ကိုးကြယ္ရာေနရာျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္အလက္အ ေထာက္အထားမ်ားမွာ ေနာက္ ေပၚ ထြင္လံုးမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ့၏။ ဤသည္မွာ အနာ ဂါရိက ဓမၼပါလႏွင့္ မဟာေဗာဓိအ သင္း၏ ပထမဆံုးေသာ ေအာင္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ သို႔ေသာ္ တရား႐ံုး ခ်ဳပ္က ခ႐ိုင္တရား႐ံုး၏ စီရင္ခ်က္ ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့႐ံုမွ်မက မဟန္႔၏ တပည့္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွ ေပး အပ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွ ကင္း လြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ျပန္ေလသည္။

မည္သို႔ဆုိေစ အထက္ပါအမႈ မွာ အိႏၵိယတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ဟိုး ေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ ဘီဟာျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အ တြင္း၌ပင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကသည္ အထိ ႀကီးက်ယ္လာခဲ့၏။ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီက ဗုဒၶ ဂယာရွိ မဟာေဗာဓိေစတီသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ ႀကီးျမတ္ ေသာ သမုိင္းအေမြအႏွစ္သာျဖစ္ ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့၏။ ကမၻာ ေက်ာ္ ႏိုဗယ္ဆုရ ကဗ်ာစာဆုိႀကီး ရာဘင္ျဒာနတ္သ္တဂိုးကလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ဘက္မွ ေထာက္ခံေျပာဆုိခဲ့၏။ အျခား သေဘာထားျပည့္ဝေသာ ဟိႏၵဴ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ကလည္း ဗုဒၶဂယာအား ဗုဒၶဘာ သာဝင္မ်ားကသာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုလာၾက ေပသည္။ အနာဂါရိက ဓမၼပါလ သည္ ဗုဒၶဂယာ၌ ေျမဝယ္၍မရခဲ့ ေသာ္လည္း ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ရွိ ဓမၼ စၾကာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူရာ မိဂဒါဝုန္အနီး၌ ေျမဝယ္ႏုိင္ခဲ့၏။ ဗာရာဏသီတြင္ မဟန္႔ကဲ့သို႔ သူ ႏွင့္ သူ႔အဖြဲ႕အား တားဆီးေႏွာင့္ ယွက္မည့္သူ လံုးဝမရွိ႐ံုမွ်မက သနားက႐ုဏာစိတ္ျဖင့္ အျပည့္ အဝကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္ၾက၏။ သူသည္ ေျမဝယ္ၿပီးေနာက္ မဟာ ေဗာဓိဝိဟာရကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ ၏။ သို႔ေသာ္လည္း အိႏၵိယေရွး ေဟာင္း သုေတသနဌာန၏ ကန္႔ ကြက္မႈကို ခံခဲ့ရရွာျပန္၏။ ေနာက္ ဆံုးတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ညႇိႏိႈင္း ေပးမႈျဖင့္ မူလေနရာအစား ၎ ေဒသအနီးရွိ ေျမဧက ၂၀ ကို ဝယ္ ယူခြင့္ရရွိၿပီး ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ပႏၷက္တင္ခဲ့ရျပန္ေလ၏။ အနာဂါရိက ဓမၼပါလသည္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တို႔၏ ဗိသုကာအေမြ အႏွစ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဝိဟာရ အသင္းအေဆာက္အအံုကို ၁၉၃၁ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္ ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ အနာဂါရိ က ဓမၼပါလ၌ အစာအိမ္ေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါစြဲကပ္ၿပီး အိပ္ရာထဲ လဲေနခဲ့၏။ ၎ဝိဟာရအတြက္ ပင္မအလွဴရွင္မွာ ဟိုႏိုလူလူမွ ၎ ၏ ေမြးစားမိခင္ဟုပင္ဆုိအပ္ေသာ Mrs. Mary E. Foster ပင္ျဖစ္၏။ သူမအား ဗုဒၶဘာသာဝင္အေပါင္း က ထိုကာလ၏ အနာထပိဏ္ သူေဌးႏွင့္ ဝိသာခါေက်ာင္းအမ ႀကီးဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးတင္စားေခၚေဝၚ ခဲ့ၾက၏။ သူမသည္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရွာေလ၏။ အဆုိ ပါ ဓမၼဝိဟာရသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္လည္ရွင္သန္ ေရးအတြက္ အဓိကမွတ္တိုင္ႀကီး ျဖစ္သကဲ့သို႔ အနာဂါရိက ဓမၼပါလ ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ အိမ္ရာမဲ့တစ္ ဦးသဖြယ္ လွည့္လည္သြားလာရင္း သာသနာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ သူ သည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ၾကား မွ အနည္းငယ္သက္သာလာသည္ ႏွင့္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕သို႔ သြား ေရာက္ၿပီး ဗာရာဏသီ၌ ဗုဒၶဘာ သာသင္တန္းတစ္ခု စတင္ဖြင့္လွစ္ ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျပန္၏။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ သာမေဏ ၁၀ ပါးကို ပထမဦးဆံုး ဖိတ္ၾကားၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အနာ ဂတ္သာသနာအတြက္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့၏။ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ သူသည္ ဗာရာဏ သီ၌ ရွင္သာမေဏဝတ္ခဲ့ၿပီး ‘ရွင္ သီရိေဒဝမိတၱ ဓမၼပါလ’ ဟု ဘြဲ႕ အမည္ခံယူခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ သူ၏ က်န္းမာေရးမွာ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္အထိ ပို၍ဆုိးရြားလာခဲ့ေလ၏။ ေနာက္ ဆံုး သူကြယ္လြန္ပါက ရဟန္းဝတ္ ျဖင့္သာ ကြယ္လြန္လိုသည္ဟူ ေသာ ဆႏၵျဖင့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ဇန္န ဝါရီလတြင္ ရဟန္းဝတ္ခဲ့ေလ၏။ သူ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားမွာ ဗုဒၶဂယာ မဟာေဗာဓိေစတီႀကီး အေၾကာင္းကိုသာ အခါမလပ္ ေတြးေတာေန၏။ 

မဟန္႔၏ လက္အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ျခင္းအတြက္ မ်ားစြာေၾကကြဲဝမ္းနည္းခဲ့ေလ၏။ သူသည္ မကြယ္လြန္မီ မိနစ္ပိုင္းအထိ ဗုဒၶဂယာဟူေသာ စကားသံကို ၾကားရေလတုိင္း မ်က္လံုးမ်ားဖြင့္ၿပီး အားျပည့္လာသကဲ့သို႔ရွိ၏။ ‘အကယ္၍ကြၽႏ္ုပ္သည္ လူ႔ေလာက၌ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ ေနရဦးမည္ဆုိပါက မဟာေဗာဓိေစတီႀကီးကို စနစ္တက် ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းခြင့္ရရွိေအာင္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္မည္’ဟု ေလသံေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျဖင့္ ဖြင့္ဟရွာခဲ့ေသး၏။ သူ၏ဆႏၵမျပည့္ဝခဲ့ရွာေပ။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ မဟာဝိဟာရေက်ာင္း အေဆာက္အအံုအတြင္း၌ သူ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ျဖင့္ ဘဝနိ ဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရွာေလသည္။

သူကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ မဟာေဗာဓိအသင္းႀကီးသည္ မဟာ ေဗာဓိေစတီႀကီးအား စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ ခြင့္အတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့၏။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ ပူးတြဲစီမံခန္႔ခြဲ ရန္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ရပ္ ထြက္ လာသည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ လာ၏။ မဟန္႔က ၎အဆုိျပဳခ်က္ ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ျပန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ လြတ္ လပ္ေရးရရွိသည္အထိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ဘီ ဟာျပည္နယ္၏ ပထမဆံုး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာခရစ္ရွ နားသီဟသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္၏။ ၎၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ‘၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗုဒၶဂယာအက္ဥပေဒ’ ေပၚထြန္းလာခဲ့၏။ ၎အက္ ဥပေဒအရ ခ႐ိုင္ဝန္က ဥကၠ႒အ ျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေလးဦး၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေလးဦး အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ဗုဒၶ ဂယာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတစ္ ရပ္ ေပၚထြန္းလာၿပီး မဟန္႔အား ကိုယ္တိုင္ဆႏၵရွိပါက ဟိႏၵဴဘာ သာဝင္ေလးဦးအနက္ တစ္ဦးအ ျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ေဖာ္ျပထား၏။ ထုိ႔အျပင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕အား အႀကံေပးရန္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အႀကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းရမည္ ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါရွိခဲ့ေပ သည္။ ဗုဒၶဂယာရွိ မဟာေဗာဓိပင္၊ ေရႊပလႅင္ႏွင့္တကြ မဟာေဗာဓိ ေစတီ၊ သတၱာသတၱဟ (၇)ဌာန ႏွင့္ ဘုရားဝတၱကေျမအားလံုးကို မဟန္႔မွ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း မဟန္႔က အမ်ိဳးမ်ိဳးအေႏွာင့္အယွက္ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သံုးႏွစ္တိတိ ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွသာ ဥပေဒစတင္သက္ဝင္လာခဲ့ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဗုဒၶ ဂယာဘုရားဖူးမ်ားအနက္ အမ်ား စုသည္ အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ အမည္ကိုပင္ ၾကားဖူးၾကျခင္းမရွိ ၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါ သည္။ စာေရးသူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က ဗာရာဏသီၿမိဳ႕ မိဂ ဒါဝုန္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ ႐ုပ္တုကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ ရာမွ သူ၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာ ခဲ့မိ၏။ သူသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ရွင္စႏၵာဟူေသာ သာ မေဏငယ္ကို သူႏွင့္တကြ အိႏၵိယ သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့၏။ ေနာင္ ေသာ္ ရွင္စႏၵာသည္ ဦးစႏၵာမဏိ ဘြဲ႕အမည္ျဖင့္ ကုသိနာ႐ံုဆရာ ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ ၾကားခဲ့ေလ၏။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ သီေပါမင္း ေတြ႕ဆံုခန္းကိုလည္း စာေရးသူက ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားခဲ့ဖူး၏။ ဗုဒၶဂယာ မဟာ ေဗာဓိေစတီႀကီးအား ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ၾကာ မေနမနား က်ားကုတ္ က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ ဗုဒၶဂယာသူရဲေကာင္းႀကီး အနာဂါရိက ဓမၼပါလ ကြယ္လြန္ ျခင္း (၈၅)ႏွစ္ေျမာက္အခ်ိန္အခါ သမယတြင္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ၎အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ လိုက္ရပါသတည္း။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ျမင့္မုိရ္ေဆြသည္ ၿမိဳ႕ျပေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြား၊ စာေပႏွင့္မ်က္ေမွာက္ေရးရာမ်ား ေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္)