အစိုးရအေနျဖင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္သူလူထု အတြက္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု အလြန္ကာလသံုး သပ္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ သူမ်ားက အႀကံျပဳသည္။
၈.၈.၁၈ ရက္က ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္အခမ္းအနား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

အစိုးရအေနျဖင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္သူလူထု အတြက္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု အလြန္ကာလသံုး သပ္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ သူမ်ားက အႀကံျပဳသည္။


ၾသဂုတ္ ၆ ႏွင့္ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝိဇၨာခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ‘ရွစ္ေလးလံုးအ ေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ (၃၀) ကာလ ျပန္ လည္သံုးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ’ က ရရွိသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆး ေႏြးအႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ယင္း သို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ အႀကံျပဳခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ရွစ္ ေလးလံုး ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအ နားျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ယမန္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည္။

ဒီမိုကေရစီေရး အႏွစ္ (၃၀) ခရီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူ ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးႏွင့္စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္သံုးခု ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ကာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အ ပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္အသီး သီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါတီႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚ မႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ အ က်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားရွိေနေသး ျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္း လဲမႈမရွိေသးျခင္း၊ အစိုးရအေန ျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရျခင္း၊ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္ရွိေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနျခင္းသည္ ျမင္သာ သည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းစိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခက္အ ခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ျပည္သူလူထု အက်ိဳး အတြက္ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ အ စိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ ဝ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အားထုတ္သင့္ ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရ တို၊ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ၿပီး ေအာက္ေျခမွ အထက္သို႔ ခ်ဥ္း ကပ္ပံုမ်ိဳး က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵမ်ား၊  အသံမ်ား ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ၿပီး မတူညီသည့္ သေဘာထားမ်ား၊ဆႏၵမ်ားကို ေလးစားရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူ ညီမွ်ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အားလံုးလက္ခံသေဘာ တူညီႏိုင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအ ေနျဖင့္ ၾကားမေနဘဲ ၎ကိုယ္ တိုင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး နည္းလမ္းရွာသင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုက ေရစီ ဖက္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး လုပ္ ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ တိက်စြာပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ ေက်းမႈျဖင့္လူမ်ိဳးႀကီး၊ လူမ်ိဳးစုအ စြန္းေရာက္ အစြဲအလမ္းမ်ား မထားရွိဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးလုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကို အႀကံျပဳထားသည္။

ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားတန္း တူေရးအေပၚ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာ တြင္ ပင္လံုကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္လွ်င္တန္း တူေရး ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တန္း တူညီမွ်ေရးသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသာမက ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈရွိရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း အေလးေပးေဆြးေႏြး သည္ဟုလည္း အခမ္းအနားျဖစ္ ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ ျပန္သည္။

ထုိ႔အတူ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္အေၾကာင္းအရာ ေခါင္း စဥ္ေအာက္၌ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္လာ ပံုမ်ား၊ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တရားဝင္အာဏာ ရရွိႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လာပံုမ်ား၊ စီးပြားေရးက႑မ်ား တြင္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ လာပံုမ်ားစသည့္ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ဦးသက္ ထြန္းက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူ မ်ားက အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာေရး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ  ျပင္ဆင္ ရန္ ႀကိဳးစားေနစဥ္အတြင္း လက္ ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး အင္အား စုမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ရွင္သန္ ႀကီးထြားေစသည့္ အဓိကအ ေၾကာင္းရင္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္း စစ္ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ ႀကိဳးစား အေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

‘‘သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဒီမို ကေရစီတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ လုပ္ဖို႔။ အဓိကက အဲဒါပဲ။ ဒီမိုက ေရစီတိုက္ပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿပီး ဆံုးသြားၿပီမဟုတ္ဘူး။ ဆက္ခ်ီ တက္ဖို႔ လုပ္ရမယ္။ ဒီအခမ္းအ နားဟာ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိတဲ့အ ခမ္းအနားပါ။ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္’’ ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အ တြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဉာဏ္ဝင္း က မွတ္္ခ်က္ျပဳသည္။