ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားသည့္ ရလဒ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂) ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္အတည္ျပဳသည္။

 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးသေဘာတူထားသည့္ ရလဒ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂) ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္အတည္ျပဳသည္။ 


၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအ စည္းအေဝးကို ဇူလိုင္ ၁၁ မွ ၁၆ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးက႑အေျခခံမူ ေလးခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑အေျခခံမူတစ္ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ အေျခခံမူခုနစ္ခ်က္၊ ေျမ ယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑အေျခခံမူႏွစ္ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)အရ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထား သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အနီး ဆံုးက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဟု NCA စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထား ရာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ 

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂) ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပး ႏုိင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည္။ 

ယင္းသို႔ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူရာ သေဘာမတူသူမရွိ ၍ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာ ခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၂) ကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာသည္။