ျပည္တြင္းအလွဴရွင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြ တြင္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳး သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရန္ပုံေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕(JCB)အစည္းအေဝးကုိ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု − အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး)

 ျပည္တြင္းအလွဴရွင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြ တြင္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳး သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအ တြက္ လိုအပ္ေသာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြ စုေဆာင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားသာမက ျပည္တြင္း အလွဴရွင္မ်ား၏ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ႏိုင္ ေရးအတြက္ အထူးအေရးႀကီး ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ပါရွိသည္။

ျပည္သူမ်ား ထည့္၀င္လွဴ ဒါန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ ပံုေငြ (NRPC-Peace Fund) ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ေနျပည္ ေတာ္ဘဏ္ခြဲ ေငြစုဘဏ္စာရင္း SF-004048 တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း NRPC ေၾကညာ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္ ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ရက္က ဖြဲ႕စည္းရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည္။