ယခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵနယ္မ်ားအ နက္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းကိုးဦးျဖင့္ အ မ်ားဆံုး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။

ယခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆႏၵနယ္မ်ားအ နက္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းကိုးဦးျဖင့္ အ မ်ားဆံုး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။ 


ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါတီ ရွစ္ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးစီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦး စုစုေပါင္းကိုးဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္၊  ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအင္အားစုပါတီ၊ အမ်ိဳးသားတိုး တက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔အလုပ္သမားပါ တီ၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား  မ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊  ျမန္မာျပည္သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါ တီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္လိႈင္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ သည္။ 

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေန ရာအနက္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ မဲ ဆႏၵနယ္ေဟာင္း တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေနရာႏွင့္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေနရာတြင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းရွစ္ဦးစီ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။ 

မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁)  မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္သူအနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ဒီ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦးသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ လစ္ လပ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ က်င္းပ မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ၆၂ ဦး  ႏွင့္တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္  ေလာင္း ခုနစ္ဦးစုစုေပါင္း ၆၉ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီးဒီခ်ဳပ္တစ္ပါ တီတည္းသာ ေနရာအျပည့္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိ အာဏာရဒီခ်ဳပ္ပါ တီ၏ အဓိကအတိုက္အခံျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးက ၁၀ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ၿပီး အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အမ်ားဆံုး သံုးေနရာသာယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါ တီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိသည့္မ်က္ႏွာ   သစ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ငါးခုသည္  ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရသံုးေန ရာစီယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ မ်က္ႏွာသစ္ႏုိင္ငံ  ေရးပါတီမ်ားမွာ ျပည္သူ႔အလုပ္ သမားပါတီ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ျမန္မာျပည္ သူ႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပါတီတို႔ျဖစ္ သည္။