လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာကို လုိအပ္သလို ညႇိႏႈိင္းၿပီး ထိန္းကြပ္ သြားရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက လည္း လႊတ္ေတာ္ကို အျပန္အ လွန္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္ကုိ သုံးေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကေျပာသည္။ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါ ရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိး သားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္း အေ၀းတြင္ သမၼတအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ား စုံစုံညီညီရွိခ်ိန္၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္၏ တာ၀န္ သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာကို လုိအပ္သလို ညႇိႏႈိင္းၿပီး ထိန္းကြပ္ သြားရန္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက လည္း လႊတ္ေတာ္ကို အျပန္အ လွန္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္ကုိ သုံးေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကေျပာသည္။

သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါ ရီ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိး သားစီမံကိန္းေကာ္မရွင္ အစည္း အေ၀းတြင္ သမၼတအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ား စုံစုံညီညီရွိခ်ိန္၌ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ယင္းအစည္းအေ၀းသည္ ဒီ ခ်ဳပ္အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးေရးဆဲြသည့္ ၂၀၁၇- ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ မတင္သြင္းမီ ခ်ျပညႇိႏႈိင္းၿပီး စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၌ အတည္ျပဳခ်က္ရယူေသာ အစည္းအေ၀းလည္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔အစိုးရအဖဲြ႕အေနျဖင့္ အင္္မတန္ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ရမွ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည့္ အခါတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသည့္အခါ မိမိတို႔စီမံကိန္း မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ သ ေဘာတူညီမႈရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထပ္မံ သတိေပးသည္။

အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ျပမႈမ်ားမွာ မွန္ကန္မႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပမႈမွန္ကန္ပါက မိမိတို႔လက္ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

အစိုးရအဖဲြ႕က ေရးဆဲြထား ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ ၿပီး တိက်သည္ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အရ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳ၍ ခြင့္ျပဳ ျခင္း၊ ခြင့္မျပဳျခင္းမ်ားလည္း ရွိႏုိင္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မိမိတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္၏ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပဳ လြယ္ေျပာင္းလြယ္ရန္ လုိအပ္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က အစိုးရတင္ျပ မည့္စီမံကိန္းမ်ားကို လက္ခံမည္ ဆုိပါက မိမိတို႔အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ေက်ပြန္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ မိမိတို႔ တင္ျပႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကေပးသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီး ျပဳသာေျပာင္းသာသည့္ စီမံကိန္းမ်ဳိးျဖစ္မည္ဆုိပါက မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္ ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သူ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပဲြမွစတင္ကာ လႊတ္ေတာ္သို႔  ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕သို႔ မ၀င္ေရာက္မီ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီထိ လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးရာထူးတို႔ကို တာ ၀န္ယူၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းသို႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္က တင္ သြင္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆုိမ်ား ကုိ ႏိုင္ငံျခားေရးဒု၀န္ႀကီးႏွင့္ အ တုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးတို႔ကသာ လာ ေရာက္ေျဖၾကားခဲ့သည္။