ဂ်ပန္တြင္ အရြယ္ေရာက္သူအျဖစ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၁၈ ႏွစ္သို႔ ျပင္ဆင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဉ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဂ်ပန္တြင္ အရြယ္ေရာက္သူအျဖစ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို ၁၈ ႏွစ္သို႔ ျပင္ဆင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဉ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားအရ ဂ်ပန္တြင္ အသက္ ၂၀ မျပည့္မခ်င္း ကေလး၊ လူငယ္ဟုသာ သတ္မွတ္ၿပီး အသက္ ၂၀ ေက်ာ္လြန္မွသာ အရြယ္ေရာက္သူဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယခုအခါ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲၿပီး အရြယ္ၿပီဟု ယူဆေသာ အသက္အရြယ္ကို ၁၈ ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ စဉ္းစားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္၊ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္မ်ားကို မိဘ အုပ္ထိန္းမႈ မလိုဘဲ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိလာမည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္၊ အရက္ေသာက္ခြင့္ႏွင့္ ေလာင္းကစားခြင့္မ်ားကိုမူ ယခင္ကအတုိင္း အသက္ ၂၀ ေအာက္ အရြယ္တြင္ ခြင့္မျပဳေသးေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဆက္လက္ ထားရွိမည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေျပာင္းလဲမႈကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိျပဳ မဲခြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ အက်ံဳးဝင္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တြင္ အရြယ္ေရာက္သည့္ အသက္အရြယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဉ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ဥပေဒ၌ အသက္ ၂၀ ေအာက္ လူငယ္မ်ား လက္ထပ္ ထိမ္းျမားခြင့္ ရွိသည့္တိုင္ မိဘ အုပ္ထိန္းမႈ လိုအပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားက ၁၈ ႏွစ္၊ အမ်ိဳးသမီးက ၁၆ ႏွစ္ ျပည့္ရန္လည္း ကန္႔သတ္ထားသည္။ ဥပေဒသစ္အရမူ အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္သည္ႏွင့္ မိဘ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိသည့္တိုင္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္မည့္သေဘာဟု သိရွိရသည္။

Ref: BBC