လူနာအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးထားေသာ စိတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ ကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသ႔ို တင္ျပထား ေၾကာင္း ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံု ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာတင္ဦးက ေျပာသည္။

လူနာအခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးထားေသာ စိတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ ကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးသ႔ို တင္ျပထား ေၾကာင္း ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံု ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာတင္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ ေရွ႕ေန ခ်ဳပ္႐ံုးက ေလ့လာမွာေပါ့။ ဥပေဒ နဲ႔ ညီၫြတ္ေအာင္ သူျပင္မယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဆုိတာရွိတယ္။ ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီဆိုတာက လႊတ္ ေတာ္ကေပါ့။ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ ပါတယ္။ အဲဒီဟာကို ျပန္ေဆြးေႏြး မယ္။ အဲဒါကို သူတုိ႔က ျပင္ခ်င္ ျပင္ဦးမွာေပါ့။ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီက လက္ခံၿပီဆုိမွ လႊတ္ေတာ္ ကို တင္ရမွာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာ တင္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ယခင္ ၁၉၁၂ က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသည့္ သူ႐ူး အက္ဥပေဒကိုသာ က်င့္သံုးေန၍ ယင္းဥပေဒသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ရာ ၂၀၁၄-၁၅ က ယင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး စိတ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ တင္ျပထား သည္။

အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ စိတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ တြင္ စိတ္ေရာဂါလူနာမ်ား၏ ရပိုင္ ခြင့္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိကကာကြယ္ေပးထားသည့္ အခ်က္ မ်ားပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ လူနာမ်ားတြက္ ေဆးကုသမႈ ပိုမိုရရွိရန္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေဆး႐ံုမ်ား၌ လူနာေဆာင္မ်ား သီးျခားျဖစ္ေပၚ လာေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒထြက္ရွိလာ ပါက လူနာမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္ အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝကာ ကြယ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘ဥပေဒအသစ္ထဲမွာက် ေတာ့ ေဆး႐ံုေတြကို ကုသခြင့္ အ ခြင့္အေရးရေအာင္ လုပ္ေပးထား တယ္။ ၿပီးေတာ့ အမႈကိစၥေတြ၊ အေမြဆိုင္ေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ မလဲဆိုတာ Law ထဲမွာ ထည့္ေရး ထားတာ ရွိတယ္။ လူနာက သူ႔ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ေဆး႐ံုလာ တက္ရင္ ဘယ္ႏွရက္ပဲထားရမွာ တို႔၊ သူအသိ ျပန္ဝင္လာရင္ ဘယ္ လိုလုပ္မလဲတို႔၊ ဆင္းရင္လည္း လူမႈအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပး တာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲတုိ႔။ အဲဒီလို ဥပေဒေတြ ဆက္လက္ ျပ႒ာန္းဖို႔ပါတယ္’’ဟု မႏၲေလး ေဆးတကၠသိုလ္ စိတ္က်န္းမာ ပညာဌာန ကထိက ေဒါက္တာ သက္ေဇာ္က ေျပာသည္။