အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ထိ တက္ေရာက္ၿပီးဆံုးပါက အေျခခံပညာ သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ရွိထားရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားထံ မွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံထား သည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ထိ တက္ေရာက္ၿပီးဆံုးပါက အေျခခံပညာ သင္ယူၿပီးေျမာက္မႈ လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနၿပီး လက္မွတ္ထုတ္ေပးရန္ ရွိထားရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားထံ မွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေတာင္းခံထား သည္။

အေျခခံပညာ သင္ယူၿပီး ေျမာက္မႈလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး ႏိုင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ဒသမတန္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း တက္ေရာက္မႈ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာင္းတြင္းစာေမးပြဲေျဖဆိုမႈ ေလးႀကိမ္၊ ဘာသာရပ္အလိုက္ ပ်မ္းမွ် အနည္းဆံုးအဆင့္ (C) ရရွိ ထားပါက အေျခခံပညာသင္ယူ ၿပီးေျမာက္မႈ လက္မွတ္ထုတ္ေပး ရန္ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူၾကမ္း အျဖစ္ရရွိထားသည္။

အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးေျမာက္မႈလက္မွတ္ ထုတ္ေပး ရန္ ရွိသင့္ေသာ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရန္ ၿမိဳ႕ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားကို အေျခ ခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထား သည္။

‘‘ဆယ္တန္းအထိေတာ့တက္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္စာ ေမးပြဲေတာ့ မေအာင္ေသးတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအထိ သူတက္ထား တယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ လက္မွတ္ေပါ့။ ဒါကို ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနကထုတ္ေပးဖို႔ ပညာေရး မွဴး႐ံုးေတြဆီက အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းထားတာပါ’’ဟု ရွမ္းျပည္ နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ပညာေရးမွဴး႐ံုး မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာ သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္ရရွိ ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္သည့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ ၁၁ ႏွစ္တာ ပညာ သင္ယူေသာ္လည္း အသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္မရဘဲ ေက်ာင္းထြက္ သြားရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာေနသည္ ဟု အမ်ဳိးသားပညာေရး မူဝါဒ ေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္လတာ လုပ္ ငန္းအစီရင္ခံစာတြင္ သံုးသပ္ ထားသည္။

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာ ေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုသူ ၇၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၂၅၀,၀၀၀ေက်ာ္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။