စင္ကာပူအစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ စင္ကာပူ-ျမန္မာသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းက ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဘာသာရပ္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာဘာသာရပ္ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနသည္။

စင္ကာပူအစိုးရႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ စင္ကာပူ-ျမန္မာသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းက ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဘာသာရပ္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာဘာသာရပ္ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ဘာသာရပ္မ်ားအေနျဖင့္ Front Office Operations , HouseKeeping Operations , Restaurant Operations၊ Retail Operations ဘာသာရပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ား အေနျဖင့္ Electrical Engineering , Electronic (Computer Net- working) , Residential Air-Conditioning၊ Building Fixtures & Equipment ,  Mechatronics (Basic Servicing), General Welding ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ၿပီး အသက္(၁၆)ႏွစ္ျပည့္ေသာ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏုိင္ကာ သင္တန္း ကာလေျခာက္လကို အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းက ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ စင္ကာပူအစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္တာပါ။ နတ္ေမာက္လမ္းက သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမွာ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္ သင္တန္းသား ေခၚပါတယ္။ လူေတြ႕စစ္ၿပီး သင္တန္း သားေရြးခ်ယ္တယ္’’ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး႒ာန ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သင္တန္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စင္ကာပူအစိုးရ က အသိအမွတ္ျပဳသည့္ သက္ေမြးပညာကၽြမ္းက်င္ လက္မွတ္ (SMVTI Certificate) ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ 

သင္တန္း၀င္ခြင့္ ပံုစံမ်ားကို Singapore- Myanmar Vocational Training Institute အမွတ္ (၁၂၃) နတ္ေမာက္လမ္း ဗဟန္းၿမိဳ ့နယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကုိယ္တုိင္ထုတ္ယူၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ရ မည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီး႒ာနက ေၾကညာထားသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနအတိုင္း ဖန္တီးသင္ၾကားေပးေသာ လက္ေတြ႕ ဦးစားေပး အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း မ်ားျဖစ္ၿပီး တန္းခြဲတစ္ခုလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၄၀ ႏႈန္းျဖင့္ လက္ခံရန္ လ်ာထားသည္ဟု နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးကဆိုသည္။

စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြး ပညာသင္တန္းေက်ာင္းကို သက္ေမြးပညာဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္ရန္၊ လိုအပ္ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္ သားမ်ား ေမြးထုတ္ႏိုင္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑မ်ား၏ အရည္အေသြး ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာ မည့္ သက္ေမြးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။