၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရန္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ျမန္မာေက်ာင္းသူတစ္ဦး စာ ရင္းေပးသြင္းထားၿပီး စိတ္ႀကဳိက္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆုိမည့္ သူ သုံးဦးရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

၂၀၁၇ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရန္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ျမန္မာေက်ာင္းသူတစ္ဦး စာ ရင္းေပးသြင္းထားၿပီး စိတ္ႀကဳိက္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆုိမည့္ သူ သုံးဦးရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။


လာမည့္ တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိရန္ ေက်ာင္းသား ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ္လည္း စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးသာ ရွိေန ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ႏုိင္ငံျခားက သံ႐ုံးမိသားစု ၀င္ေတြေရာ၊ တရား၀င္ေရာက္ရွိ  အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား မိသားစုက ကေလးေတြေရာ  တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ႀကဳိက္ျမန္မာစာေျဖဆုိဖုိ႔ စာရင္းေပးတာက စင္ကာပူကေန ေျဖဆုိမယ့္ ျမန္မာေက်ာင္းသူျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားစာစစ္ဌာန ၁၆ ခုမွ  ေက်ာင္းသား ၉၇ ဦး ၀င္ေရာက္ ေျဖဆုိၿပီး ၈၃ ဦး ေအာင္ျမင္ေသာ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေျဖဆုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ ေအာင္ ခ်က္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။

စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာ သာရပ္ကုိ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေန ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ေန ေက်ာင္းသား တစ္ဦးက ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ေျဖဆုိမည္မဟုတ္ေပ။

ႏွစ္စဥ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပြဲတြင္ ေဘာဂေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒဘာသာတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ဘာသာတြဲေျဖဆုိသူ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနၿပီး ပထ၀ီ၀င္ႏွင့္ သမုိင္းဘာ သာရပ္ေျဖဆုိသူဦးေရမွာ ေသာင္း ဂဏန္းသာရွိေနသည္။