ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၀င္ခြင့္လက္ခံခဲ့ရာ ဒႆနိက၊ အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ ျမန္မာမႈပညာ ဘာသာရပ္တုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားနည္းပါးေနေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ရရွိသည္။

 ဒႆနိကဘာသာရပ္အ တြက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းသားေျခာက္ဦး၊ မႏၲေလး တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ ဦး၊ အေရွ႕တုိင္းပညာဘာသာရပ္ အတြက္ ေက်ာင္းသားငါးဦးစီႏွင့္ ျမန္မာမႈပညာဘာသာရပ္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္း သား ေလးဦး၊ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ တြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး တက္ ေရာက္ ပညာသင္ယူမည္ျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဘာ သာရပ္ ၂၂ ခုအတြက္ ေက်ာင္း သား ၁၀၀ ဦးစီျဖင့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၂,၂၀၀ ဦး လက္ခံရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳဦးေရ ေက်ာင္းသား ၁,၀၉၄ ဦးသာ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ သည္။

 မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာရပ္ ၂၁ ခုအတြက္ ေက်ာင္း သား ၁၀၀ ဦးစီျဖင့္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ၂,၁၀၀ ဦး လက္ခံ ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳဦး ေရေက်ာင္းသား ၅၁၇ ဦးသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေၾကာင္း သိ ရသည္။

မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ၀င္ ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားအေရအ တြက္သည္ လ်ာထားဦးေရထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနၿပီး စိတ္ပညာဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္း သား ႏွစ္ဦး၊ မႏုႆေဗဒဘာသာ ရပ္တြင္ ေက်ာင္းသားေလးဦး၊ ႐ုကၡေဗဒဘာသာရပ္တြင္ ေက်ာင္း သား ရွစ္ဦး၊ ႏုိင္ငံေရသိပံၸဘာသာ ရပ္တြင္ ေက်ာင္းသားငါးဦး ပထမ ႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိ သည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ႐ူပ ေဗဒဘာသာရပ္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူသည္ ၁၀၃ ဦးျဖင့္ ထိပ္ဆုံးက ရပ္တည္ေနၿပီး သတၱေဗဒ၊ ဘူ မိေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာ၊ ဥပေဒပညာတုိ႔တြင္ ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိသူ ျမင့္တက္ေန သည္။

 မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ဘာသာရပ္အလုိက္ ပထမႏွစ္သင္ တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူ နည္း ပါးေနၿပီး သခ်ာၤဘာသာရပ္ တက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိသူ ၆၉ ဦးက အ မ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္တြင္ ၀င္ခြင့္ရရွိေသာ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ ရမွတ္သည္ သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္အလုိက္ အနည္းဆုံး ၃၆၀ မွ ၄၅၀ မွတ္အထိ ရွိသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကုိ ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးစီျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆုိမႈျဖင့္ ၀င္ခြင့္လက္ခံေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရ တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။