အစုိးရအေနျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ၊ မြန္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား၊ မြန္ေက်ာင္းသားႏွင့္ မြန္ေက်ာင္းဆရာတုိ႔ကုိ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကူညီပံ့ပုိး မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားရွိရန္ မြန္အ မ်ဳိးသားပညာေရး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က တုိက္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။
မြန္အမ်ိဳးသား မူလတန္းေက်ာင္းကိို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးဌာန)

အစုိးရအေနျဖင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးမူ၀ါဒ၊ မြန္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား၊ မြန္ေက်ာင္းသားႏွင့္ မြန္ေက်ာင္းဆရာတုိ႔ကုိ လက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ကူညီပံ့ပုိး မႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈမ်ားရွိရန္ မြန္အ မ်ဳိးသားပညာေရး ႏီွးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က တုိက္တြန္းခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။


မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ႏွင့္ ၁၈ ရက္တြင္ မြန္အမ်ဳိးသားပညာ ေရးေကာ္မတီက ဦးစီး၍ လမုိင္း ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္ပါ တီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မြန္အမ်ဳိး သား ပညာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ား၊ မြန္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားစုစုေပါင္း  ၂၃၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။

မိခင္ဘာသာစကား အေျခ ျပဳ ဘာသာစကားစုံ ပညာေရးကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိအမွတ္ ျပဳရန္၊ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရး ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္၊ မြန္အမ်ဳိး သားပညာေရး ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မြန္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ  မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာႏုိင္ရန္၊ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒကုိ  ပညာရွင္မ်ား အႀကံျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။

မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဌာန တြင္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ပ ညာေရးဦးစီးဌာနတစ္ခု လြတ္လပ္ စြာဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္ မ်ား စုစည္းျခင္း၊ အရည္အေသြး ရွိသည့္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲ ျပဳစုျခင္း၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား  ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္၍  ပညာေရးစင္တာတစ္ခု တည္ ေထာင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ေကာလိပ္ အဆင့္မွ အနာဂတ္တြင္ တကၠ သုိလ္အဆင့္အထိ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္  ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသုိ႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သည္ မြန္အမ်ဳိးသား ပညာေရးမူ ၀ါဒ(မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အ ေျခခံမူမ်ား၊ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းဆုိင္ ရာမူ၀ါဒ၊ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ ရာမူ၀ါဒ၊ ဘာသာစကားဆုိင္ရာမူ  ၀ါဒ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာမ်ား ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ၊ သက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း ပညာေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ၊ သက္လြန္ကေလးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ၊ ေက်ာင္းမ်ားဆုိင္ရာမူ၀ါဒ စသည့္ က႑အလုိက္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။