အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းတြင္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ျပဳျပင္နည္းသင္တန္းမ်ား အခမဲ့ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ စီ စဥ္ေနသည္ဟု နည္းပညာ၊ သက္ ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာေအးျမင့္ကေျပာသည္။

အင္းစိန္ ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းတြင္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ျပဳျပင္နည္းသင္တန္းမ်ား အခမဲ့ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ စီ စဥ္ေနသည္ဟု နည္းပညာ၊ သက္ ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာေအးျမင့္ကေျပာသည္။

သင္တန္းမ်ားကုိ အေျခခံအ ေရး၊ အဖတ္တတ္ေျမာက္သူတိုင္း တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး သင္တန္း ေၾကးအခမဲ့ျဖစ္သည့္အျပင္ ေန ထုိင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာ ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက တာ ၀န္ယူေပးႏုိင္ရန္ပါ စီစဥ္ေနသည္ ဟု ဆုိသည္။

‘‘အခု အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ျပန္ ဖြင့္ေနၿပီ။ ဆရာတုိ႔မွာလည္း ေန ရာေပးႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတဲ့ အတြက္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကုိ မၾကာခင္ကာလမွာ အင္းစိန္ဂ်ီတီ အုိင္၀င္းထဲမွာ ဖြင့္လွစ္ေပးမွာပါ။ သင္တန္းကာလက တစ္လ၊ သုံး လရွိပါတယ္။ သူတို႔ေနဖုိ႔၊ ထုိင္ဖုိ႔ ဆရာတုိ႔ဦးစီးဌာနကေန တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ပံ့ပုိးပါမယ္။ အခမဲ့ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္ တာေအးျမင့္က ေျပာသည္။

စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကုိ ျမန္မာ ႏုိင္ငံစက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ သင္းမွ ဆရာမ်ားက တာ၀န္ယူ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ျပဳျပင္နည္းသင္တန္းကုိ အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္ေက်ာင္းမွ နည္း ပညာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ Scania ကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ားက သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလ တစ္လမွ သုံးလအထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီး ဆုံးပါက ကြၽမ္းက်င္မႈကာလတို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေခၚယူမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ားကုိ ဒု သမၼတဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္အ ေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္လုိအပ္ ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားလုိ အပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ကာ သက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္ လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္ တာေအးျမင့္ကဆုိသည္။

အင္းစိန္ဂ်ီတီအုိင္သည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးစက္မႈလက္္မႈ ပညာသင္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း အေဆာက္အအုံသည္ ၁၂၂ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိသည္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းကုိ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပိတ္ထားရာမွ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထရြန္ နစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အားအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္ နီယာ၊ သုတနည္းပညာဘာသာ ရပ္ဟူ၍ A.G.T.I ဒီပလုိမာသင္ တန္းငါးခုသင္ၾကားေနသည္။