ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အသံုးျပဳေန သည့္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဇူးရစ္တကၠသိုလ္ တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာၾကည္ရႊင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အသံုးျပဳေန သည့္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစား စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဇူးရစ္တကၠသိုလ္ တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာၾကည္ရႊင္က ေျပာသည္။ 

အသံုးျပဳေနသည့္ ဘာသာ စကားေပၚအေျခခံကာလူမႈစီးပြား ေရးဆိုင္ရာ အေျခအေန၊ အခ်က္ အလက္မ်ားကို သုေတသနမွတ္ တမ္းျပဳစုလိုျခင္းေၾကာင့္ သုေတ သနစစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

‘‘ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ ႔ဘာသာစကား  နဲ႔ဆိုင္တဲ့Socio-Economic Dataေတြျပဳစုႏုိင္ဖို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ဖို႔စီစဥ္တာပါ။ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခား ဘာသာ တကၠသိုလ္က ဘာသာ စကားဌာနေတြက ေက်ာင္းသား ေတြနဲ႔ ဇူးရစ္တကၠသိုလ္ဘက္က ပညာရွင္ေတြ ဒီပေရာဂ်က္မွာပါ ပါမယ္’’ ဟု ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္က ေျပာသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သည့္ သာမန္လူတန္စား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟူသည့္ နယ္ ပယ္ေလးခု၌ အသံုးျပဳေနသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈကို ၂၀၂၀ တြင္စတင္ ရန္လ်ာထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဘာသာစ ကားအသံုးျပဳမႈသုေတသန စစ္တမ္းကို မျပဳလုပ္မီဇူးရစ္တကၠ သိုလ္မွ ဘာသာေဗဒပညာရွင္ သံုး ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၉ ဦး ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕သည္ပေလာင္ လူမ်ိဳးမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ဘာ သာစကားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ႏွင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္တတိယပတ္ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာ စကားအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ သုေတ သနစစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား သိပၸံ ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဇူးရစ္ တကၠ သုိလ္သို႔ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၈အထိ   ေလးႏွစ္တာရန္ ပံုေငြပံ့ပိုးေပးထား သည္။

ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ကို ၁၉၆၄ တြင္စတင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ၊ တ႐ုတ္၊  ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီး ယား၊ ႐ုရွား၊ ထိုင္းဘာသာစကား မ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္၊ အခ်ိန္ပိုင္းဘြဲ႕ ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေန သည္။