၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုက တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ေခၚယူ ခဲ့ၿပီး ထိုတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ သတ္ မွတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းမအပ္ပါ က တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ဟု ေၾကညာထားသည္။
တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရသည့္ တကၠသုိလ္ ၁၁ ခုသို႔ ဝင္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုက တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ေခၚယူ ခဲ့ၿပီး ထိုတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္ သတ္ မွတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းမအပ္ပါ က တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ဟု ေၾကညာထားသည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ သတင္းအ ခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠ သိုလ္(ရန္ကုန္)၊ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္စီးပြား ေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠ သိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲ ေလး)တို႔ကို တက္ေရာက္လိုသူ မ်ားအား ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္အထိ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ယင္းတကၠသိုလ္မ်ားအနက္ တကၠသိုလ္ေျခာက္ခုက ဝင္ခြင့္အ တြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲရ မွတ္သတ္မွတ္ထားၿပီး လူေတြ႕ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္ေနသည္။ 

‘‘လူေတြ႕စစ္တဲ့ေက်ာင္းက စစ္ေနတယ္။ ဆယ္တန္းအမွတ္နဲ႔ ပဲ ျဖတ္မယ့္ေက်ာင္းကလည္း သူ႔ သတ္မွတ္အေရအတြက္ျပည့္ ေရြး ထားၿပီး သူတို႔ဝင္ခြင့္ရစာရင္းေတြ ကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္မွာ တစ္ၿပိဳင္ တည္းေၾကညာလိမ့္မယ္။ သတ္ မွတ္ရက္္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ဖို႔ ကိုလည္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ကတည္းက ထည့္ေၾကညာထား တယ္။ ရက္ေက်ာ္ရင္ေတာ့ အရန္ ေရြးတဲ့စာရင္းထဲက ဝင္ခြင့္လက္ခံ တာမ်ိဳးလုပ္မွာေပါ့’’ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။ 

တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရ သည့္ တကၠသုိလ္ ၁၁ ခုသို႔ ဝင္ခြင့္ ရသူမ်ားစာရင္းကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေက်ာင္းထက္ ပို၍ ဝင္ခြင့္ရသူ မ်ားသည္ တက္ေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ကာ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္း အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ေက်ာင္းမ်ား အနက္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ရ သူမ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္မွ ၂၃ ရက္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ျပဳ ထားသည္။ 

အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ဝင္ခြင့္ရစာရင္း ကို အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာအတြင္း ေၾကညာရန္ လ်ာထားသည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦး စီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္ တာသိန္းဝင္းကေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ပထမႏွစ္ သင္တန္းမ်ား၌ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ  ေက်ာင္းမ်ား၏ေက်ာင္းအပ္လက္ ခံသည့္ ကာလအတြင္း ေက်ာင္း အပ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။