မဟာဘြဲ႕ရ မူလတန္းျပႏွင့္ အလယ္တန္းျပမ်ားအား အလယ္တန္းျပႏွင့္ အထက္တန္းျပအျဖစ္ ရာထူးတိုးခန္႔ထားမည္ဟု အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

မဟာဘြဲ႕ရ မူလတန္းျပႏွင့္ အလယ္တန္းျပမ်ားအား အလယ္တန္းျပႏွင့္ အထက္တန္းျပအျဖစ္ ရာထူးတိုးခန္႔ထားမည္ဟု အေျခခံ ပညာ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား အဆင့္တိုးဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း

သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ထပ္မံခန္႔ထားရန္  လိုအပ္မည္ျဖစ္၍ ရာထူးတိုး ခန္႔ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေန႔စားလေပး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အေျချပဳ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ကာ လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ပါက ေန႔စားလေပးမွ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း မူလတန္းျပအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခန္႔ အပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ မဟာဘြဲ႕ရမ်ားကို လုပ္သက္ ေျခာက္လျပည့္ ပါက အလယ္တန္းျပႏွင့္ အထက္တန္းျပ ရာထူးမ်ား ထပ္မံတိုးေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘မဟာဘြဲ႕ရ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လုပ္သက္ေျခာက္လၾကာရင္ အလယ္တန္းျပ ေခၚတယ္။ အလယ္တန္းျပ လုပ္သက္ ေျခာက္လၾကာရင္ အထက္တန္းျပ ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့မူ ရွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးမွဴး႐ံုးေတြမွာ ေၾကညာထားၿပီးပါ ၿပီ။ အဲဒီကေနပဲ ေလွ်ာက္ရပါ မယ္’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မဟာဘြဲ႕ရ မူလတန္းျပလုပ္သက္ ေျခာက္လျပည့္သူမ်ားကို အလယ္တန္းျပအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းျပလုပ္သက္ ေျခာက္လျပည့္သူမ်ားကို အထက္တန္းျပအျဖစ္လည္းေကာင္း ရာထူးတိုးေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားသည္။

ထို႔ျပင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ သင္ၾကားရသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒ၊ စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအားပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုး၀န္ထမ္းအျဖစ္ ရာထူးတိုးခန္႔ထားမည္ျဖစ္ရာရာထူး တိုး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇူလိုင္ ၂၆ရက္က စတင္ေခၚယူေနသည္။

အေျခခံပညာ က႑တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္အရ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ ဘြဲ႕ရၿပီး သူမ်ားကို ေန႔စားလေပး မူလတန္းျပမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူခဲ့ရာ အသက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ မဟာ ဘြဲ႕ ရရွိထားသူမ်ားကို ေရးေျဖ စာေမးပြဲမစစ္ေဆးဘဲ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖျဖင့္ စစ္ေဆးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးဌာနသည္ ေန႔စား လေပးမူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္သိန္းခန္႔ ခန္႔အပ္ထားသည္။