၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုပါက ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၁၉ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ကို ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုပါက ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၁၉ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားရမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိေျပာင္းေရႊ႕ လိုေသာ တကၠသိုလ္၏ အနိမ့္ဆံုး ဝင္ခြင့္ျပဳသည့္အမွတ္ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရ မည္ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕လိုေသာ တကၠသိုလ္က လက္ခံမွသာ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘တကၠသိုလ္တစ္ခုကေန တျခားတစ္ခုကို ေျပာင္းခ်င္ရင္ ကိုယ္ဝင္ခြင့္ရတဲ့ တကၠသိုလ္ဆီက ေထာက္ခံခ်က္ယူၿပီး ေက်ာင္းစဖြင့္တဲ့ေန႔ကေန သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ ေျပာင္းတဲ့ တကၠသိုလ္ကလည္း ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံု တင္ ခြင့္မျပဳပါဘူး’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မိဘမ်ား ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္၍ တာဝန္အရ ေျပာင္းေရႊ႕ရေသာ ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ ၾကားခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ ပထမ ဝင္ခြင့္ရထားသည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္၌ပထမအရစ္ သတ္မွတ္ေၾကး ေပးသြင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳဘဲ မိဘအလုပ္ တာဝန္ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ တရား ဝင္႐ံုးအမိန္႔စာျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ မည့္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

အျခားအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကား ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္ ဝင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ေကာလိပ္၌ ပထမအရစ္ သတ္မွတ္ေၾကး ေပးသြင္းၿပီး ယင္းတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံ ေျပာင္းေရႊ႕ သင္ၾကားလိုသည့္ တကၠသိုလ္၊ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ကို ေဖာ္ျပၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္ဟု ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တကၠ သိုလ္ ၁၁ ခုက တိုက္႐ိုက္လက္ခံခဲ့ၿပီး ထိုတကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရစာရင္းကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။ 

အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ၀င္ခြင့္ရစာရင္း ကို အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက ႏို၀င္ဘာအတြင္း ေၾကညာမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ား သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံသည့္ ကာလအတြင္း အၿပီးအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္သည္။