အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ဒုတိယႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ား၏ စာ စဥ္ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံး ထား တင္သြင္းရန္ ရန္ကုန္အေ၀း သင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀း သင္ တကၠသိုလ္မ်ားက ေၾကညာ ထားသည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ဒုတိယႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ား၏ စာ စဥ္ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံး ထား တင္သြင္းရန္ ရန္ကုန္အေ၀း သင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀း သင္ တကၠသိုလ္မ်ားက ေၾကညာ ထားသည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိ ယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ား ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က စတင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ရက္ကို ေမလကုန္ဟု မူလကသတ္မွတ္ထားရာမွ ဇြန္လကုန္အထိ တုိးျမႇင့္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ရက္ ေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္မွတ္ ပုံတင္ျခင္း မျပဳခဲ့ရေသာ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္း သူမ်ား အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္လုံစြာ တင္ျပလာပါက သက္ဆုိင္ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ား အစီအစဥ္ျဖင့္ ဇြန္လ ၁၅ရက္ အထိ စိစစ္လက္ခံရန္ ထပ္တိုး သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

‘‘ေက်ာင္းအပ္ရက္ေတာ့ တုိး ေပးထားတယ္။ စာစဥ္တင္ရက္က ေတာ့ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ ဆုံးထားတင္ရမွာပါ။ မူလေၾက ညာထားတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ စာစဥ္ တင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္း ေတြမွာ ေၾကညာထားၿပီးသားပါ။ အဲဒီအတုိင္းပဲ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ပါမယ္’’ဟု မႏၲေလးအေ၀း သင္တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္စာ ေမးပဲြမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာက်င္းပၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ စာစဥ္မ်ား ေျဖဆုိတင္သြင္းမွသာ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုခြင့္ျပဳသည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္စာ စဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မီမတင္သြင္းပါက Incom -plete သတ္မွတ္ၿပီး စာေမးပဲြက် ႐ႈံးမည္ဟု ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္လမ္းၫႊန္တြင္ ေၾကညာထား သည္။

စာစဥ္မ်ားကို သင္တန္းသား ကိုယ္တုိင္ လက္ေရးျဖင့္ သတ္ မွတ္စာစဥ္အေျဖလႊာမ်ားေပၚတြင္ ေျဖဆုိရန္ သတိေပးထားၿပီး အ ျခားသူမ်ားကို ေျဖခိုင္းထားသည္ ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက စာစဥ္အ တြက္ လုံး၀အမွတ္ေပးမည္မဟုတ္ ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

‘‘စာစဥ္ေတာ့ အခ်ိန္မီေအာင္ တင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေရး နဲ႔ တုိက္စစ္မယ္လို႔ ဆရာမေတြက ေျပာလို႔ ကိုယ္တုိင္ Assignment ေရးတင္တဲ့သူေတြ ရွိေပမယ့္ စာ ေရးမေတြက ေရးတင္ေပးတာမ်ဳိး လည္း ရွိတယ္’’ဟု မႏၲေလးအေ၀း သင္တကၠသိုလ္မွ ဒုတိယႏွစ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုမင္း ခန္႔သူက ဆုိသည္။ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ ျဖင့္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္  လက္ေအာက္၌ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ဌာနခဲြ ၃၆ ခုရွိၿပီး အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္၊ ပထ၀ီ၀င္၊ သမုိင္း၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ အေရွ႕တုိင္းပညာ၊ ဥပေဒပညာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခ်ၤၤာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားစီမံပညာဟူသည့္အထူးျပဳဘာသာ ရပ္ ၁၅ ခု သင္ၾကားသည္။