ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုးတန္းစီ ဇယားမ်ားကို ရာထူးတိုး မျပဳလုပ္ မီ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ၀န္ႀကီး ဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ႀကိဳတင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၀န္ ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္း အေရႊ႕မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အ နည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးတိုး တန္းစီဇယားမ်ားကို ႀကိဳတင္ေၾက ညာျခင္းမ်ဳိး ယခင္အစိုးရအဆက္ ဆက္တြင္ မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း အေျခ ခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုးတန္းစီ ဇယားမ်ားကို ရာထူးတိုး မျပဳလုပ္ မီ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ၀န္ႀကီး ဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ႀကိဳတင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၀န္ ထမ္းမ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္း အေရႊ႕မ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အ နည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ရာထူးတိုး တန္းစီဇယားမ်ားကို ႀကိဳတင္ေၾက ညာျခင္းမ်ဳိး ယခင္အစိုးရအဆက္ ဆက္တြင္ မရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း အေျခ ခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။


‘‘ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အဓိကဦးတည္လိုက္တာပါ။ တန္းစီ ဇယားကို ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ သူတို႔ေနရာေလးေတြကို သိသြား မယ္။ ဥပမာ လစ္လပ္က ၁,၅၀၀ ဦးေလာက္ရွိတယ္။ သူ႕ Position က ၂,၀၀၀ ေလာက္မွာရွိတယ္ဆို ရင္ သူတစ္ခါတည္းမွန္းလို႔ရၿပီ။ အဓိကကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရယ္၊ ရာထူးတိုးေၾကာင့္ အဂတိ ကိစၥတို႔၊ ဘာတို႔ေလ်ာ့သြားေအာင္ လည္း ပါတာေပါ့’’ဟု အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

အလယ္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ဦးစီး အရာရွိ၊ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီ ယာရာထူးေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ လုပ္သက္ရမွတ္ႏွင့္ ရာထူးတိုးစာ ေမးပြဲရမွတ္ စုစုေပါင္းအလုိက္ ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္စီထားသည့္ တန္းစီဇယားကို အေျခခံပညာဦး စီးဌာနက ေၾကညာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ရာထူးေနရာအလိုက္ လစ္လပ္အေရအတြက္ကိုလည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ထပ္မံေၾကညာမည္ဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကညာထားေသာ တန္းစီဇယား ၌ ပါ၀င္သူမ်ားကို ၂၀၁၈ ရာထူးတိုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လစ္လပ္ရာထူးေနရာမ်ားျပည့္သည္အထိ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္ေနရာမက်န္ေတာ့ပါက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရာထူးတိုး၌ ထိုသူမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘အခုလို ရာထူးတိုးမလုပ္မီ တန္းစီဇယားေၾကညာေပးတာက ေတာ့ ပထမဆံုးပဲ။ ဒီရာထူးတိုး ကိစၥက အေျခခံပညာမွာဆို အဂတိအမ်ားဆံုးေနရာလို႔ ေျပာရမယ္။ အေပၚကေတာ့ အဂတိနည္း ေအာင္ ရည္ရြယ္လုပ္တာမ်ဳိးရွိႏုိင္ ေပမယ့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ ကေတာ့ ဒါေတြရွိတုန္းပဲ။ အခု ထုတ္တာကလည္း ရာထူးတိုးစာ ေမးပြဲစစ္ၿပီး တိုးတဲ့ရာထူးေနရာ အတြက္ ထုတ္တာ။ တျခား ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းအဆင့္ေတြ ေတာ့ မပါေသးဘူး’’ဟု မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးမွ ဆရာမတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ အေျခခံပညာ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇန္န၀ါရီက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ားစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအပါအ၀င္ အရာထမ္း၊ အမႈ ထမ္း ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။