အစုိးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ အစုိးရ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အား လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေန ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္ရာထူး ၇၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚ ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူကေျပာၾကား သည္။

အစုိးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ၊ အစုိးရ နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အား လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေန ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္ရာထူး ၇၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚ ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူကေျပာၾကား သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရ စက္ မႈလက္မႈသိပၸံ ၂၂ ခု၊ အစုိးရ နည္း ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၆ ခုႏွင့္ သက္ေမြးပညာ သင္တန္း ေက်ာင္းေလးခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဘာသာရပ္သင္ၾကားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ ၆၀၀ ေက်ာ္  တာ၀န္ထမ္း ေနေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘အရင္တုန္းက ေက်ာင္းေတြ  ဖြင့္ထားခဲ့ေပမယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမ  မလုံေလာက္ခဲ့ပါဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမလုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနပါ တယ္။ ေက်ာင္း ၆၂ ေက်ာင္းအ တြက္ ဆရာ၊ဆရာမ ၁,၅၀၀ ေလာက္လုိအပ္ပါတယ္’’ ဟု နည္း ပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့ က်င့္ေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နည္း ပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့ က်င့္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ လစ္လပ္ ေနေသာ သ႐ုပ္ျပ ၄၁၀ ဦး၊ ကြၽမ္း က်င္(၄)ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္(၅) ၃၀၀  ဦး ရာထူးမ်ားအတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားရန္ ေၾကညာထားသည္။

B.Eဘြဲ႕ရ၊ AGTI လက္မွတ္ရ ႏွင့္ ITC/TTS ေက်ာင္းဆင္းမ်ား အေနျဖင့္ နည္းပညာ၊ သက္ေမြး ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရးေျဖစာေမး ပြဲႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။