အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒ၊ စိတ္ ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိ ထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုး၀န္ထမ္း အျဖစ္ ရာထူးတိုးခန္႔ထားရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု အေျခခံပညာဦစီးဌာန တာ၀န္ခံၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦး ကိုေလး၀င္းက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားရသည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒ၊ စိတ္ ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိ ထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုး၀န္ထမ္း အျဖစ္ ရာထူးတိုးခန္႔ထားရန္ စီစဥ္ ေနသည္ဟု အေျခခံပညာဦစီးဌာန တာ၀န္ခံၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦး ကိုေလး၀င္းက ေျပာသည္။ 

အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး ပညာေရး ဆိုင္ရာဘြဲ႕၊ ဒီပလိုမာမ်ား မရရွိ သူမ်ားကိုသာ ႐ံုး၀န္ထမ္းအျဖစ္ ရာထူးတိုး ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ၿပီး  ပညာေရးဆိုင္ရာဘြြဲ႕၊ ဒီပလိုမာ မ်ားရရွိထားပါက သင္ၾကားေပး ေရး၀န္ထမ္းအျဖစ္သာ ဆက္  လက္ခန္႔ထားမည္ဆိုသည္။ 

‘‘သင္ၾကားေရးဘာသာရပ္ ေတြနဲ႔ မကိုက္တဲ့မဟာဘြဲ႕ရေတြ အတြက္ စဥ္းစားေပးတဲ့သေဘာ ေပါ့။ မူလတန္းျပဆိုရင္ အလယ္ တန္းျပလစာနဲ႔တူတဲ့ ႐ံုး၀န္ထမ္း ရာထူး၊ အလယ္တန္းျပဆိုရင္ အထက္တန္းျပ လစာနဲ႔တူတဲ့ ႐ံုး ၀န္ထမ္းရာထူးေတြ တိုးေပးဖို႔ လုပ္ေပးထားတယ္’’ ဟု ဦးကိုေလး ၀င္းက ေျပာသည္။ 

ထိုသို႔ေက်ာင္းသင္ဘာသာ ရပ္ႏွင့္ မကိုက္သည့္ မဟာဘြဲ႕ရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို တစ္ဆင့္ ျမင့္ရာထူးႏွင့္ လစာတူ႐ံုး၀န္ထမ္း  အျဖစ္ေျပာင္းလဲခန္႔ထားသည့္ မူ ၀ါဒကို ယခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ၎ ကရွင္းျပသည္။ 

အဆိုပါဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရမ်ားကို ဆႏၵျပဳေဒသ ကိုက္ညီပါက မူလတန္းျပလုပ္ သက္ ေျခာက္လျပည့္ၿပီးသူမ်ားကို တစ္ဆင့္ျမင့္႐ံုး၀န္ထမ္းရာထူး၊ အ လယ္တန္းျပလုပ္သက္ေျခာက္လ ျပည့္ၿပီးပါက တစ္ဆင့္ျမင့္႐ံုး၀န္ ထမ္းရာထူး တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ံုးသို႔ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ၫႊန္ ၾကားထားသည္။ 

‘‘သူတို႔က မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘြဲ႕ရေန႔စားလေပးခန္႔တုန္းကမူ လတန္းျပ ေလွ်ာက္ထားသူေတြ မ်ားတယ္။ ဘြဲ႕ရဘာသာရပ္နဲ႔ သင္တဲ့ဘာသာရပ္အတတ္ႏုိင္ဆံုး  တူရမယ္ဆုိတဲ့ မူရွိေနေတာ့ ဒီ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကိုရာထူးတိုး အခြင့္အေရးတစ္မ်ိဳးေပးတဲ့သ ေဘာထင္ပါတယ္’’ ဟု ရွမ္းျပည္ နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ္ခ်က္အ ရ ၂၀၁၄ - ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ကာ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ေန႔ စားလေပးမူလတန္းျပဆရာ၊ ဆ ရာမတစ္သိန္းခန္႔ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ 

၎တို႔အနက္ ပါရဂူဘြဲ႕၊ မ ဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီး မူလတန္းျပလုပ္သက္ ေျခာက္လျပည့္ၿပီးသူမ်ားကို အ လယ္တန္းျပ၊အလယ္တန္းျပလုပ္သက္ေျခာက္လ ျပည့္ၿပီးသူမ်ားကို အထက္တန္းျပအျဖစ္ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားသည္။