တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္ ေထာက္ၾကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သင္ တန္းေက်ာင္း ၀န္ထမ္းမြမ္းမံသင္ တန္းတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕ နယ္ ေထာက္ၾကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈ သင္ တန္းေက်ာင္း ၀န္ထမ္းမြမ္းမံသင္ တန္းတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးက Chall- enges,Priorities and 6 months Task ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပုိ႔ခ် ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိဘဆရာအသင္း မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းအက်ဳိးရွိ ေစရန္ အသုံးခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ ျမင့္မားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမွန္၊ အမွား ေ၀ဖန္ ပုိင္းျခားႏုိင္ေသာ စဥ္းစားေတြးေခၚ မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားသင္ယူမႈ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္ ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟုဆုိသည္။

 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ပညာေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆုိ ပါ သင္တန္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ စာေရး (၃)ႏွင့္ အဆင့္တူ ၀န္ထမ္း သင္ တန္းသား ၁၉၇ ဦးအား ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆ တကၠသိုလ္၀င္စာေမး ပြဲေအာင္ခ်က္သည္ ၂၉ ဒသမ ၉၂  ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္  ေအာင္ခ်က္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ၆၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၄၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ က်႐ႈံးခဲ့သည္။