ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ ဘဏ္၏ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖင့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္ တို႔    ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ Master of Economic (MEcon) (CMU) စီးပြားေရးမဟာဘဲြ႕သင္ တန္းကို ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ ေနာက္ ဆံုးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။

   စီးပြားေရးမဟာဘဲြ႕သင္ တန္းသည္ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အ ရည္အခ်င္းအခ်က္အလက္ျပည့္ စံုသူ သင္တန္းသား ၅၀ ဦးအား သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။

အရည္အခ်င္းစစ္အေနျဖင့္ ၀င္ခြင့္  ႏႈတ္ေျဖစာေမးပဲြမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္စီး ပြားေရးတကၠသိုလ္၌  ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသုိလ္မွ  ပါေမာကၡ မ်ား လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သင္တန္းတာ၀န္ခံ ကိုပီ တာေက်ာ္သင္းက    ေျပာၾကား သည္။


 သင္တန္းကာလမွာ ၁၈ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္  စာရင္းသြင္းႏႈန္း ထားအတိုင္း  ၃၅  ေဒၚလာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္း ဆရာမ်ား သြားလာစရိတ္၊ သင္ တန္းေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အေထြ ေထြ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လ စဥ္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ေပးသြင္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာဂေဗဒဌာန မွဴး ပါေမာကၡေဒါက္တာသီတာ ၾကဴက ေျပာသည္။

သင္တန္းကာလၿပီးဆံုးပါက ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္က ေပးအပ္သည့္ MEcon (CMU) မဟာဘဲြ႕ရရွိမည္ျဖစ္သည္။