ပညာေရးေကာလိပ္ငါးခုတြင္ လာမည့္ဒီဇင္ဘာကစ၍ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

ပညာေရးေကာလိပ္ငါးခုတြင္ လာမည့္ဒီဇင္ဘာကစ၍ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားကို ပညာေရး ဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုး ျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက စီစဥ္ေနၿပီး အဆိုပါဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားေရး ဆြဲေနသည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ကို ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာမတိုင္မီ အၿပီး ေရးဆြဲၿပီး ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္၊ မႏၲေလးပညာေရးေကာ လိပ္၊ ပုသိမ္ပညာေရးေကာလိပ္၊ ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္၊ လား႐ိႈးပညာေရးေကာလိပ္တို႔ တြင္ Pilot Project (ေရွ႕ေျပးစီမံ ခ်က္)အျဖစ္ စမ္းသပ္သင္ၾကား မည္ျဖစ္သည္။

‘‘၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာမွာ ငါး ေက်ာင္းကေတာ့ Pilot Test စမယ္။ အခု သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းဆြဲၿပီး Text Book ေတြေရးေနၿပီ။ေက်ာင္းသားကိုင္ေတြေရာ၊ ဆရာကိုင္ေတြ ေရာ။ ရန္ကင္း၊ မႏၲေလး၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊လား႐ိႈး ငါးေက်ာင္းမွန္း ထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းကေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ပညာေရး ေကာလိပ္ ၂၅ ခုရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၌ ပညာ ေရးေကာလိပ္ငါးခုကိုသာ ပညာ သင္ကာလ ၂ႏွစ္မွ ေလးႏွစ္သို႔တိုး ျမႇင့္ၿပီး ဘြဲ႕ဒီဂရီေပးအပ္မည့္ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ရန္ လ်ာထားျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘အခု ေက်ာင္းေတြက ဒီပလို မာသင္တန္းေတြ ေပးေနတာ။ အဆင့္ျမႇင့္မယ္ဆိုေတာ့ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းကိုလည္း အသစ္သံုးမွာ။အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းအားလံုးကိုေတာ့ အဆင့္တိုးလို႔မရေသးဘူး။ သင္႐ုိး အသစ္ေတြက ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ အဆင္ေျပရဲ႕လားဆိုတာ အရင္ စမ္းသပ္ရဦးမယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ဆိုသည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္ မ်ားကို UNESCO STEM Project (Strengthening Pre-Service Teacher Education in Myanmar) ႏွင့္ ပညာေရးတကၠ သိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ပညာေရးပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ၿပီး ဆရာအတတ္ပညာတတ္ကြၽမ္း မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္အၫႊန္းေဘာင္ ကို အေျခခံေရးဆြဲထားေၾကာင္းဆို သည္။ ဒီဂရီေကာလိပ္အဆင့္တိုး ျမႇင့္ေသာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား တြင္ ေလးႏွစ္တက္ေရာက္သင္ယူ ရမည့္ ပညာေရးဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ တန္း ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းသည္ အျခားပညာေရးေကာလိပ္ဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ျမင့္မားႏိုင္ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

၁၉၈၈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ အတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။