ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ားသည္ ဇူလုိင္အတြင္း ကြန္ရက္တူ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံ ေခၚဆုိခကို ရက္အကန္႔အသတ္၊ မိနစ္အကန္႔အသတ္ပက္ေက့ခ်္ ျဖင့္ တစ္မိနစ္ေလးက်ပ္မွ ရွစ္က်ပ္ အထိ ေဈးေလွ်ာ့ၿပိဳင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ တယ္လီေနာ၊ မိုင္တဲလ္ႏွင့္ အမ္ပီတီတုိ႔သည္ ဇူလုိင္အတြင္း ေဈးေလွ်ာ့ၿပီး အူရီးဒူးကမူ ဇြန္လကတည္းက ကြန္ရက္တူအသံေခၚဆိုခကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ားသည္ ဇူလုိင္အတြင္း ကြန္ရက္တူ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံ ေခၚဆုိခကို ရက္အကန္႔အသတ္၊ မိနစ္အကန္႔အသတ္ပက္ေက့ခ်္ ျဖင့္ တစ္မိနစ္ေလးက်ပ္မွ ရွစ္က်ပ္ အထိ ေဈးေလွ်ာ့ၿပိဳင္ဆုိင္ခဲ့သည္။

တယ္လီေနာ၊ မိုင္တဲလ္ႏွင့္ အမ္ပီတီတုိ႔သည္ ဇူလုိင္အတြင္း ေဈးေလွ်ာ့ၿပီး အူရီးဒူးကမူ ဇြန္လကတည္းက ကြန္ရက္တူအသံေခၚဆိုခကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


တယ္လီေနာသည္ ကြန္ရက္ တူအခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုမႈကို တစ္ မိနစ္ရွစ္က်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အူရီးဒူးသည္ တစ္မိနစ္ ခုနစ္က်ပ္ ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ မိုင္တဲလ္သည္ ကြန္ရက္တူအသံေခၚဆုိခ ကို တစ္မိနစ္ ေလးက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ ဇူလုိင္ေနာက္ဆံုးပတ္အ တြင္း တစ္မိနစ္ ေျခာက္က်ပ္ျဖင့္ ကြန္ရက္တူအသံေခၚဆုိခၿပိဳင္ ဆုိင္သည့္ေဈးကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ားသည္ ရက္အကန္႔ အသတ္၊ မိနစ္အကန္႔အသတ္ျဖင့္ အသံေခၚဆိုခ ပလန္ကို ၿပိဳင္ဆုိင္ ေရာင္းခ်ေနသည္။

ကြန္ရက္တူညီမႈမရွိသည့္ အျခားေသာ မိုဘုိင္းကြန္ရက္သို႔ အသံေခၚဆိုခသည္ ေအာ္ပေရ တာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တူညီမႈမရွိဘဲ တစ္မိနစ္ ၂၄ က်ပ္မွ ၂၇ က်ပ္ အထိ ေကာက္ခံသည္။ ‘‘အခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုမႈေဈးေလွ်ာ့တာ ေကာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ရက္အကန္႔အသတ္၊ နာရီအကန္႔အသတ္နဲ႔က ႐ႈပ္ပါတယ္’’ဟု တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူ ကိုေအာင္ဝင္း ကေျပာသည္။