ဆိုင္ကယ္သြားလာမႈမ်ား ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ မ်ားတြင္ ပံုမွန္႐ံုးတက္၊ ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ မ်ား၌ မီးပြိဳင့္ထူထပ္မႈမ်ားကိုၾကည့္ ႐ႈကာ မိမိသြားလိုေသာ ခရီးစဥ္ မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာက္ ရွိရန္ Google Maps တြင္ Motorcycle Mode လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္ကို Google က ျဖည့္သြင္း ေပးသည္။

ဆိုင္ကယ္သြားလာမႈမ်ား ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ မ်ားတြင္ ပံုမွန္႐ံုးတက္၊ ႐ံုးဆင္းခ်ိန္ မ်ား၌ မီးပြိဳင့္ထူထပ္မႈမ်ားကိုၾကည့္ ႐ႈကာ မိမိသြားလိုေသာ ခရီးစဥ္ မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရာက္ ရွိရန္ Google Maps တြင္ Motorcycle Mode လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္ကို Google က ျဖည့္သြင္း ေပးသည္။

Google Maps သည္ အသံုး ျပဳသူမ်ား လိုရာခရီးကို အလြယ္ တကူ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီႏိုင္ ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ယခင္ ကတည္းက ထည့္သြင္းေပးထား ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္ ဆိုင္ကယ္ မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လမ္း ျပစနစ္ မရွိေသးသျဖင့္ Motorcycle Mode လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ ကို ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Google Inc ၏ ထြန္းသစ္ေစ်းကြက္ မ်ားဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးေခါင္း ေဆာင္ Zeffri Yusof က ေျပာ သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလူထု ကို ရင္းႏွီးအဆင္ေျပတဲ့ အေတြ႕အ ႀကံဳေတြကို ေပးစြမ္းခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူလူထုေတြကို Motorcycle ႏွင့္ သြားလာရလြယ္ ကူေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ Feature တစ္ခုကို ေပးစြမ္းႏိုင္လို႔ ေက်နပ္မိပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား သည္ဆိုင္ကယ္ကို  မီွီခိုကာ ပံုမွန္ အလုပ္သြားေနရၿပီး အေရးႀကီး သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မီးပြိဳင့္ထူ ထပ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ လမ္း ေၾကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္စီးနင္းေလ့ရွိ ရာ ယခုအခါတြင္ Google Maps ေပၚမွတစ္ဆင့္ မိမိသြားလိုသည့္ ေနရာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳ တင္တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္မ်ား ဝင္ ေရာက္၍မရေသာ လမ္းေၾကာင္း မ်ား သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အဆို ပါလမ္းမ်ားကို Google Maps ၏ Motorcycle Mode တြင္ တားျမစ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပ ထားမည္ျဖစ္သည္။